Síntesi Municipal III
Pont de Molins
Programa
XIFRA

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 30 100,00% 3,45% 7,14%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 5 16,67% 25,00% 150,00%
Construcció 5 16,67% 25,00% 25,00%
Serveis 20 66,67% -4,76% -9,09%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -7,46%
De 11 a 50 treballadors 177,78%
De 51 a 250 treballadors 1,28%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2019-2020 Places Variació 2019-2020
Establiments turístics (2020) ND ND ND ND
Hotels 3 0,00% 83 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 5 0,00% 28 0,00%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2019 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2015-2019 ND
PIB 2019 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2018-2019 ND
IBI urbà 2020. Quota íntegra 137.631 €
Variació 2016-2020 31,46%
Quota íntegra / rebut 304 €
Habitatges iniciats 2021 1
Habitatges acabats 2021 1
Parc de vehicles 2020 1.490
Variació anual 5,37%
Turismes 415
Motocicletes 92
Camions 149
Tractors 214
Autobusos 620
Explot. Agràries 2009 11
Superfície agrària 270
Variació 1999-2009 -31,25%
Explot. Ramaderes 2009 4
Unitats ramaderes 674
Variació 1999-2009 -63,64%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro