Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 27.728 100,00% -7,16% -4,81%
Agricultura 354 1,28% -5,35% -6,35%
Indústria 2.467 8,90% -7,74% -8,87%
Construcció 3.489 12,58% -4,67% 3,53%
Serveis 21.418 77,24% -7,51% -5,54%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2018-2020)
De 0 a 10 treballadors ND
De 11 a 50 treballadors ND
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2020-2021 Places Variació 2020-2021
Establiments turístics (2021) 41.752 2,75% 448.627 2,99%
Hotels 911 -0,11% 83.737 -0,32%
Càmpings 147 0,00% 132.720 5,56%
Turisme rural 842 1,57% 7.022 2,03%
Habitatges turístics 39.742 2,84% 218.795 2,91%
Apartaments turístics 110 5,77% 6.353 -0,49%
Renda 2019 (milions €) 11.232,61
Renda per habitant 15.732 €
Índex per habitant (província=100) 99,93
Renda per habitant de 16 i més 19.026 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 99,94
Variació 2015-2019 13,02%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2021. Quota íntegra 335.892.874 €
Variació 2017-2021 6,54%
Quota íntegra / rebut 436 €
Habitatges iniciats 2021 2.038
Habitatges acabats 2021 1.421
Parc de vehicles 2021 666.140
Variació anual 0,86%
Turismes 424.823
Motocicletes 102.701
Camions 112.525
Tractors 3.670
Autobusos 22.421
Explot. Agràries 2020 5.143
Superfície agrària 267.325
Variació 2009-2020 -18,74%
Explot. Ramaderes 2020 2.139
Unitats ramaderes 450.552
Variació 2009-2020 -28,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro