Síntesi Municipal I
Figueres
Programa
XIFRA
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 19,30
Altitud (metres) 39,00
Entitats singulars 3
Nuclis o disseminats 5

Demografia 2022

Població total 47.088
Variació anual 0,10%
Variació 2018-2022 1,52%
Habitants per km2 2.440
Homes 23.198
Dones 23.890
Percentatge de joves 18,13%
Percentatge d'adults 65,65%
Percentatge pob. gran 16,22%
Índex d'envelliment 89,49
Edat mitjana 40,66
Índex de dependència global 52,33
Índex de recanvi 90,22
Població estacional 46.378
Població resident a l'estranger 2.672
Naixements 419
Índex sintètic de fecunditat 1,32
Defuncions 386
Taxa bruta de mortalitat 8,20
Població estrangera 13.115
Variació anual 0,55%
Variació 2018-2022 7,78%
Edat mitjana 34,25
Taxa d'estrangeria 27,85%
5 principals nacionalitats 7.791
Marroc 4.989
Senegal 879
Romania 796
Colòmbia 587
Bolívia 540

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 65.022.080€
Variació anual 2,29%
Ingressos corrents / habitant 1.381€
Despeses 65.022.080€
Variació anual 2,29%
Inversió / habitant 156€
Despeses / habitant 1.381€
Deute viu 29.508.300€
Variació anual 3,73%
Deute / habitant 627€
Deute / Ingressos corrents 45,38%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda