Síntesi Municipal I
Vilobí d'Onyar
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Selva
Superfície (km2) 32,59
Altitud (metres) 122,00
Entitats singulars 3
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2020

Població total 3.333
Variació anual 1,28%
Variació 2016-2020 5,37%
Habitants per km2 102
Homes 1.732
Dones 1.601
Percentatge de joves 18,06%
Percentatge d'adults 64,96%
Percentatge pob. gran 16,98%
Índex d'envelliment 94,02
Edat mitjana 41,55
Índex de dependència global 53,95
Índex de recanvi 107,56
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 43
Naixements 25
Índex sintètic de fecunditat 1,22
Defuncions 24
Taxa bruta de mortalitat 7,20
Població estrangera 383
Variació anual 7,58%
Variació 2016-2020 27,24%
Edat mitjana 32,64
Taxa d'estrangeria 11,49%
5 principals nacionalitats 244
Índia 72
Romania 52
Marroc 48
Hondures 36
Gàmbia 36

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2020

Ingressos 5.087.924€
Variació anual 5,10%
Ingressos corrents / habitant 1.527€
Despeses 5.087.924€
Variació anual 5,10%
Inversió / habitant 354€
Despeses / habitant 1.527€
Deute viu 112.160€
Variació anual -24,89%
Deute / habitant 34€
Deute / Ingressos corrents 2,20%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda