Síntesi Municipal I
Vidreres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Selva
Superfície (km2) 48,05
Altitud (metres) 93,00
Entitats singulars 12
Nuclis o disseminats 14

Demografia 2022

Població total 8.167
Variació anual 1,16%
Variació 2018-2022 5,52%
Habitants per km2 170
Homes 4.217
Dones 3.950
Percentatge de joves 15,73%
Percentatge d'adults 66,50%
Percentatge pob. gran 17,77%
Índex d'envelliment 112,92
Edat mitjana 42,92
Índex de dependència global 50,38
Índex de recanvi 99,80
Població estacional 7.909
Població resident a l'estranger 168
Naixements 56
Índex sintètic de fecunditat 1,11
Defuncions 54
Taxa bruta de mortalitat 6,61
Població estrangera 1.123
Variació anual -0,18%
Variació 2018-2022 19,98%
Edat mitjana 37,79
Taxa d'estrangeria 13,75%
5 principals nacionalitats 418
Romania 120
Marroc 104
França 75
Xile 60
Colòmbia 59

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 9.379.898€
Variació anual 6,93%
Ingressos corrents / habitant 1.149€
Despeses 9.379.898€
Variació anual 6,93%
Inversió / habitant 29€
Despeses / habitant 1.149€
Deute viu 3.413.900€
Variació anual -9,79%
Deute / habitant 418€
Deute / Ingressos corrents 36,40%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda