Síntesi Municipal I
Ullà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 7,29
Altitud (metres) 21,00
Entitats singulars 2
Nuclis o disseminats 4

Demografia 2022

Població total 1.195
Variació anual 2,40%
Variació 2018-2022 4,92%
Habitants per km2 164
Homes 655
Dones 540
Percentatge de joves 20,67%
Percentatge d'adults 64,77%
Percentatge pob. gran 14,56%
Índex d'envelliment 70,45
Edat mitjana 39,73
Índex de dependència global 54,39
Índex de recanvi 91,78
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 39
Naixements 13
Índex sintètic de fecunditat 1,89
Defuncions 10
Taxa bruta de mortalitat 8,37
Població estrangera 395
Variació anual 3,95%
Variació 2018-2022 2,60%
Edat mitjana 34,12
Taxa d'estrangeria 33,05%
5 principals nacionalitats 304
Marroc 273
Senegal 17
Romania 6
Alemanya 4
Colòmbia 4

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 1.149.500€
Variació anual -19,82%
Ingressos corrents / habitant 962€
Despeses 1.149.500€
Variació anual -19,82%
Inversió / habitant 112€
Despeses / habitant 962€
Deute viu 72.000€
Variació anual -79,68%
Deute / habitant 60€
Deute / Ingressos corrents 6,26%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda