Síntesi Municipal I
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Garrotxa
Superfície (km2) 49,01
Altitud (metres) 496,00
Entitats singulars 13
Nuclis o disseminats 13

Demografia 2021

Població total 1.585
Variació anual -1,80%
Variació 2017-2021 2,32%
Habitants per km2 32
Homes 814
Dones 771
Percentatge de joves 14,45%
Percentatge d'adults 62,02%
Percentatge pob. gran 23,53%
Índex d'envelliment 162,88
Edat mitjana 46,19
Índex de dependència global 61,24
Índex de recanvi 145,16
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 17
Naixements 6
Índex sintètic de fecunditat 0,72
Defuncions 18
Taxa bruta de mortalitat 11,36
Població estrangera 95
Variació anual 93,88%
Variació 2016-2020 143,59%
Edat mitjana 31,66
Taxa d'estrangeria 5,99%
5 principals nacionalitats 58
Marroc 37
Hondures 6
Romania 5
Colòmbia 5
França 5

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2021

Ingressos 1.922.260€
Variació anual -8,37%
Ingressos corrents / habitant 1.213€
Despeses 1.922.260€
Variació anual -8,37%
Inversió / habitant 321€
Despeses / habitant 1.213€
Deute viu 269.610€
Variació anual 531,41%
Deute / habitant 170€
Deute / Ingressos corrents 14,03%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda