Síntesi Municipal I
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Garrotxa
Superfície (km2) 49,01
Altitud (metres) 496,00
Entitats singulars 13
Nuclis o disseminats 13

Demografia 2020

Població total 1.614
Variació anual 3,13%
Variació 2016-2020 5,91%
Habitants per km2 33
Homes 837
Dones 777
Percentatge de joves 15,24%
Percentatge d'adults 61,77%
Percentatge pob. gran 22,99%
Índex d'envelliment 150,81
Edat mitjana 45,43
Índex de dependència global 61,89
Índex de recanvi 144,21
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 16
Naixements 17
Índex sintètic de fecunditat 2,01
Defuncions 17
Taxa bruta de mortalitat 10,70
Població estrangera 95
Variació anual 93,88%
Variació 2016-2020 143,59%
Edat mitjana 31,66
Taxa d'estrangeria 5,89%
5 principals nacionalitats 58
Marroc 37
Hondures 6
Romania 5
França 5
Colòmbia 5

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2020

Ingressos 2.097.773€
Variació anual 2,16%
Ingressos corrents / habitant 1.300€
Despeses 2.097.773€
Variació anual 2,16%
Inversió / habitant 447€
Despeses / habitant 1.300€
Deute viu 42.700€
Variació anual -55,39%
Deute / habitant 26€
Deute / Ingressos corrents 2,04%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda