Síntesi Municipal I
Riudellots de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Selva
Superfície (km2) 13,12
Altitud (metres) 98,00
Entitats singulars 12
Nuclis o disseminats 12

Demografia 2022

Població total 2.072
Variació anual -0,19%
Variació 2018-2022 0,63%
Habitants per km2 158
Homes 1.051
Dones 1.021
Percentatge de joves 16,36%
Percentatge d'adults 65,44%
Percentatge pob. gran 18,19%
Índex d'envelliment 111,21
Edat mitjana 42,57
Índex de dependència global 52,80
Índex de recanvi 119,13
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 20
Naixements 10
Índex sintètic de fecunditat 0,77
Defuncions 17
Taxa bruta de mortalitat 8,20
Població estrangera 274
Variació anual -3,18%
Variació 2018-2022 -8,05%
Edat mitjana 34,45
Taxa d'estrangeria 13,22%
5 principals nacionalitats 155
Romania 76
Ucraïna 47
Argentina 11
Marroc 11
Brasil 10

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 4.103.006€
Variació anual 3,17%
Ingressos corrents / habitant 1.980€
Despeses 4.103.006€
Variació anual 3,17%
Inversió / habitant 77€
Despeses / habitant 1.980€
Deute viu 0€
Variació anual ND
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda