Síntesi Municipal I
Ripoll
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Ripollès
Superfície (km2) 73,71
Altitud (metres) 691,00
Entitats singulars 12
Nuclis o disseminats 17

Demografia 2022

Població total 10.641
Variació anual -0,75%
Variació 2018-2022 0,08%
Habitants per km2 144
Homes 5.284
Dones 5.357
Percentatge de joves 14,46%
Percentatge d'adults 61,39%
Percentatge pob. gran 24,14%
Índex d'envelliment 166,93
Edat mitjana 46,16
Índex de dependència global 62,88
Índex de recanvi 153,74
Població estacional 10.924
Població resident a l'estranger 379
Naixements 69
Índex sintètic de fecunditat 1,16
Defuncions 149
Taxa bruta de mortalitat 13,95
Població estrangera 1.418
Variació anual -2,54%
Variació 2018-2022 18,66%
Edat mitjana 32,50
Taxa d'estrangeria 13,33%
5 principals nacionalitats 1.047
Marroc 795
Colòmbia 82
Pakistan 77
Romania 60
Xina 33

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 12.953.950€
Variació anual 3,64%
Ingressos corrents / habitant 1.217€
Despeses 12.953.950€
Variació anual 3,64%
Inversió / habitant 144€
Despeses / habitant 1.217€
Deute viu 7.192.040€
Variació anual 1,17%
Deute / habitant 676€
Deute / Ingressos corrents 55,52%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda