Síntesi Municipal I
les Preses
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Garrotxa
Superfície (km2) 9,39
Altitud (metres) 474,00
Entitats singulars 7
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2022

Població total 1.875
Variació anual 0,00%
Variació 2018-2022 6,35%
Habitants per km2 200
Homes 930
Dones 945
Percentatge de joves 17,17%
Percentatge d'adults 64,11%
Percentatge pob. gran 18,72%
Índex d'envelliment 109,01
Edat mitjana 42,60
Índex de dependència global 55,99
Índex de recanvi 89,57
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 13
Naixements 15
Índex sintètic de fecunditat 1,26
Defuncions 9
Taxa bruta de mortalitat 4,80
Població estrangera 70
Variació anual 9,38%
Variació 2018-2022 94,44%
Edat mitjana 31,07
Taxa d'estrangeria 3,73%
5 principals nacionalitats 37
Marroc 19
Romania 10
Colòmbia 4
Paraguai 2
Bolívia 2

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 2.446.543€
Variació anual 5,00%
Ingressos corrents / habitant 1.305€
Despeses 2.446.543€
Variació anual 5,00%
Inversió / habitant 63€
Despeses / habitant 1.305€
Deute viu 0€
Variació anual ND
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda