Síntesi Municipal I
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 8,66
Altitud (metres) 43,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2021

Població total 518
Variació anual 0,39%
Variació 2017-2021 -2,45%
Habitants per km2 60
Homes 261
Dones 257
Percentatge de joves 14,29%
Percentatge d'adults 65,25%
Percentatge pob. gran 20,46%
Índex d'envelliment 143,24
Edat mitjana 44,98
Índex de dependència global 53,25
Índex de recanvi 132,14
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 8
Naixements 6
Índex sintètic de fecunditat 1,89
Defuncions 4
Taxa bruta de mortalitat 7,74
Població estrangera 49
Variació anual -2,00%
Variació 2016-2020 -32,88%
Edat mitjana 44,03
Taxa d'estrangeria 9,46%
5 principals nacionalitats 35
Romania 15
França 8
Portugal 7
Hondures 3
Veneçuela 2

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2021

Ingressos 1.026.896€
Variació anual 34,46%
Ingressos corrents / habitant 1.982€
Despeses 1.026.896€
Variació anual 34,46%
Inversió / habitant 709€
Despeses / habitant 1.982€
Deute viu 4.640€
Variació anual -40,28%
Deute / habitant 9€
Deute / Ingressos corrents 0,45%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda