Síntesi Municipal I
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 8,66
Altitud (metres) 43,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2022

Població total 542
Variació anual 4,63%
Variació 2018-2022 2,26%
Habitants per km2 63
Homes 275
Dones 267
Percentatge de joves 13,10%
Percentatge d'adults 65,13%
Percentatge pob. gran 21,77%
Índex d'envelliment 166,20
Edat mitjana 45,60
Índex de dependència global 53,54
Índex de recanvi 143,48
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 9
Naixements 1
Índex sintètic de fecunditat 0,30
Defuncions 2
Taxa bruta de mortalitat 3,77
Població estrangera 66
Variació anual 43,48%
Variació 2018-2022 15,79%
Edat mitjana 41,36
Taxa d'estrangeria 12,18%
5 principals nacionalitats 49
Romania 18
Altres nacionalitats 11
França 9
Portugal 8
Alemanya 3

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2021

Ingressos 1.026.896€
Variació anual 34,46%
Ingressos corrents / habitant 1.982€
Despeses 1.026.896€
Variació anual 34,46%
Inversió / habitant 709€
Despeses / habitant 1.982€
Deute viu 4.640€
Variació anual -40,28%
Deute / habitant 9€
Deute / Ingressos corrents 0,45%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda