Síntesi Municipal I
Maçanet de Cabrenys
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 67,91
Altitud (metres) 370,00
Entitats singulars 8
Nuclis o disseminats 10

Demografia 2022

Població total 724
Variació anual -0,69%
Variació 2018-2022 6,31%
Habitants per km2 11
Homes 362
Dones 362
Percentatge de joves 9,25%
Percentatge d'adults 60,22%
Percentatge pob. gran 30,52%
Índex d'envelliment 329,85
Edat mitjana 51,73
Índex de dependència global 66,06
Índex de recanvi 288,00
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 41
Naixements 7
Índex sintètic de fecunditat 2,04
Defuncions 12
Taxa bruta de mortalitat 16,57
Població estrangera 88
Variació anual 2,33%
Variació 2018-2022 46,67%
Edat mitjana 44,40
Taxa d'estrangeria 12,15%
5 principals nacionalitats 53
Marroc 33
França 13
Dominicana, República 3
Rússia 2
Regne Unit 2

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 1.216.012€
Variació anual ND
Ingressos corrents / habitant 1.680€
Despeses 1.216.012€
Variació anual ND
Inversió / habitant 207€
Despeses / habitant 1.680€
Deute viu 347.620€
Variació anual -21,66%
Deute / habitant 480€
Deute / Ingressos corrents 28,59%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda