Síntesi Municipal I
l' Escala
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 16,31
Altitud (metres) 14,00
Entitats singulars 4
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2022

Població total 10.520
Variació anual 0,22%
Variació 2018-2022 0,99%
Habitants per km2 645
Homes 5.322
Dones 5.198
Percentatge de joves 13,78%
Percentatge d'adults 63,25%
Percentatge pob. gran 22,97%
Índex d'envelliment 166,62
Edat mitjana 45,91
Índex de dependència global 58,10
Índex de recanvi 170,48
Població estacional 12.791
Població resident a l'estranger 568
Naixements 70
Índex sintètic de fecunditat 1,16
Defuncions 95
Taxa bruta de mortalitat 9,04
Població estrangera 3.243
Variació anual -1,28%
Variació 2018-2022 -2,52%
Edat mitjana 45,53
Taxa d'estrangeria 30,83%
5 principals nacionalitats 1.837
Marroc 787
França 606
Regne Unit 190
Rússia 128
Alemanya 126

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 29.725.651€
Variació anual 30,44%
Ingressos corrents / habitant 2.826€
Despeses 29.725.651€
Variació anual 30,44%
Inversió / habitant 886€
Despeses / habitant 2.826€
Deute viu 1.147.700€
Variació anual 38,10%
Deute / habitant 109€
Deute / Ingressos corrents 3,86%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda