Síntesi Municipal I
Celrà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Gironès
Superfície (km2) 19,53
Altitud (metres) 71,00
Entitats singulars 12
Nuclis o disseminats 12

Demografia 2022

Població total 5.503
Variació anual -1,84%
Variació 2018-2022 2,10%
Habitants per km2 282
Homes 2.747
Dones 2.756
Percentatge de joves 21,44%
Percentatge d'adults 67,58%
Percentatge pob. gran 10,98%
Índex d'envelliment 51,19
Edat mitjana 37,90
Índex de dependència global 47,97
Índex de recanvi 87,15
Població estacional 5.773
Població resident a l'estranger 113
Naixements 49
Índex sintètic de fecunditat 1,25
Defuncions 30
Taxa bruta de mortalitat 5,45
Població estrangera 1.156
Variació anual -6,85%
Variació 2018-2022 -4,70%
Edat mitjana 32,70
Taxa d'estrangeria 21,01%
5 principals nacionalitats 869
Romania 715
Marroc 114
Colòmbia 14
Bulgària 14
Rússia 12

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 6.705.925€
Variació anual 3,23%
Ingressos corrents / habitant 1.219€
Despeses 6.705.925€
Variació anual 3,23%
Inversió / habitant 219€
Despeses / habitant 1.219€
Deute viu 0€
Variació anual -100,00%
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda