Síntesi Municipal I
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 21,75
Altitud (metres) 5,00
Entitats singulars 3
Nuclis o disseminats 3

Demografia 2022

Població total 11.757
Variació anual 2,64%
Variació 2018-2022 11,07%
Habitants per km2 541
Homes 5.809
Dones 5.948
Percentatge de joves 14,30%
Percentatge d'adults 65,71%
Percentatge pob. gran 19,99%
Índex d'envelliment 139,80
Edat mitjana 44,37
Índex de dependència global 52,17
Índex de recanvi 134,75
Població estacional 16.401
Població resident a l'estranger 447
Naixements 76
Índex sintètic de fecunditat 1,03
Defuncions 84
Taxa bruta de mortalitat 7,14
Població estrangera 3.693
Variació anual 3,13%
Variació 2018-2022 18,63%
Edat mitjana 40,47
Taxa d'estrangeria 31,41%
5 principals nacionalitats 2.181
Rússia 916
Marroc 560
França 275
Ucraïna 267
Itàlia 163

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 40.972.900€
Variació anual -44,29%
Ingressos corrents / habitant 3.485€
Despeses 40.972.900€
Variació anual -44,29%
Inversió / habitant 743€
Despeses / habitant 3.485€
Deute viu 22.345.300€
Variació anual -2,56%
Deute / habitant 1.901€
Deute / Ingressos corrents 54,54%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda