Síntesi Municipal I
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Gironès
Superfície (km2) 45,21
Altitud (metres) 137,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 11

Demografia 2020

Població total 10.410
Variació anual 0,29%
Variació 2016-2020 3,84%
Habitants per km2 230
Homes 5.293
Dones 5.117
Percentatge de joves 18,20%
Percentatge d'adults 65,31%
Percentatge pob. gran 16,48%
Índex d'envelliment 90,55
Edat mitjana 41,28
Índex de dependència global 53,11
Índex de recanvi 107,04
Població estacional 10.208
Població resident a l'estranger 351
Naixements 106
Índex sintètic de fecunditat 1,63
Defuncions 107
Taxa bruta de mortalitat 10,28
Població estrangera 1.740
Variació anual -0,97%
Variació 2016-2020 7,27%
Edat mitjana 32,51
Taxa d'estrangeria 16,71%
5 principals nacionalitats 1.038
Romania 267
Gàmbia 219
Marroc 212
Hondures 188
Índia 152

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2020

Ingressos 12.620.763€
Variació anual 3,72%
Ingressos corrents / habitant 1.212€
Despeses 12.620.763€
Variació anual 3,72%
Inversió / habitant 90€
Despeses / habitant 1.212€
Deute viu 1.909.110€
Variació anual -14,08%
Deute / habitant 183€
Deute / Ingressos corrents 15,13%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda