Síntesi Municipal I
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Gironès
Superfície (km2) 45,21
Altitud (metres) 137,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 11

Demografia 2022

Població total 10.680
Variació anual 1,67%
Variació 2018-2022 3,10%
Habitants per km2 236
Homes 5.471
Dones 5.209
Percentatge de joves 17,80%
Percentatge d'adults 65,57%
Percentatge pob. gran 16,63%
Índex d'envelliment 93,42
Edat mitjana 41,53
Índex de dependència global 52,51
Índex de recanvi 109,21
Població estacional 10.214
Població resident a l'estranger 388
Naixements 94
Índex sintètic de fecunditat 1,41
Defuncions 90
Taxa bruta de mortalitat 8,43
Població estrangera 1.842
Variació anual 6,17%
Variació 2018-2022 4,30%
Edat mitjana 33,49
Taxa d'estrangeria 17,25%
5 principals nacionalitats 646
Marroc 283
Romania 264
Ucraïna 42
Senegal 30
Bolívia 27

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 14.288.700€
Variació anual -0,92%
Ingressos corrents / habitant 1.338€
Despeses 14.288.700€
Variació anual -0,92%
Inversió / habitant 124€
Despeses / habitant 1.338€
Deute viu 2.578.620€
Variació anual -3,08%
Deute / habitant 241€
Deute / Ingressos corrents 18,05%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda