Síntesi Municipal I
Calonge i Sant Antoni
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 33,57
Altitud (metres) 22,00
Entitats singulars 5
Nuclis o disseminats 37

Demografia 2022

Població total 11.712
Variació anual 1,99%
Variació 2018-2022 7,48%
Habitants per km2 349
Homes 5.838
Dones 5.874
Percentatge de joves 14,52%
Percentatge d'adults 64,70%
Percentatge pob. gran 20,78%
Índex d'envelliment 143,18
Edat mitjana 44,75
Índex de dependència global 54,55
Índex de recanvi 150,09
Població estacional 14.404
Població resident a l'estranger 489
Naixements 75
Índex sintètic de fecunditat 1,06
Defuncions 110
Taxa bruta de mortalitat 9,39
Població estrangera 2.583
Variació anual 3,57%
Variació 2018-2022 11,34%
Edat mitjana 43,36
Taxa d'estrangeria 22,05%
5 principals nacionalitats 1.395
Marroc 693
Rússia 257
Regne Unit 190
França 138
Romania 117

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 27.730.500€
Variació anual 32,01%
Ingressos corrents / habitant 2.368€
Despeses 27.730.500€
Variació anual 32,01%
Inversió / habitant 577€
Despeses / habitant 2.368€
Deute viu 762.040€
Variació anual -43,90%
Deute / habitant 65€
Deute / Ingressos corrents 2,75%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda