Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2021
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:     
Previsió inicial. Classificació econòmica Import (euros)
Impostos directes 452.568.540,47
Impostos indirectes 23.949.767,51
Taxes i altres ingressos 306.348.693,59
Transferències corrents 248.146.669,04
Ingressos patrimonials 15.231.204,73
Alienació d'inversions reals 10.818.001,49
Transferències de capital 45.599.452,20
Actius financers 634.698,72
Passius financers 60.271.713,47
Total ingressos 1.163.568.741,22
  Font: