Pressupostos municipals
Despeses

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2020
Informaciˇ relacionada
» Ingressos
» Deute viu
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     Classificació:     
Previssió inicial. Classificació economica Import (Euros)
Remuneracions del personal 327.479.426,20
Despeses de béns corrents i de serveis 426.280.111,39
Despeses financeres 4.300.404,55
Transferències corrents 70.482.935,46
Fons de Contingència i altres imprevistos 4.226.212,15
Inversions reals 139.535.686,15
Transferències de capital 4.614.249,63
Actius financers 328.081,00
Passius financers 45.397.750,65
Total Despeses 1.022.644.857,18
  Font: Ministerio de EconomÝa y Hacienda