Hotels per categoria
Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: INV01
Any: 2008  Dígits IAE:  1  Rang IAE: des de   fins a  
Tornar al menú
Any:  Dígits IAE:  Rang IAE: des de  Dades:   
      fins a    
Codi IAE Descripció Nombre d'activitats
0 RAMADERIA INDEPENDENT 98
1 ENERGIA I AIGUA 1.276
2 EXTRACCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MINERALS NO ENERGÈTICS. INDÚSTRIES QUÍMIQUES 386
3 INDÚSTRIES TRANSFORMADORES DELS METALLS. MECÀNICA DE PRECISIÓ 772
4 ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES 1.073
5 CONSTRUCCIÓ 2.818
6 COMERÇ, RESTAURANTS I ALLOTJAMENT, REPARACIONS 8.020
7 TRANSPORT I COMUNICACIONS 614
8 INSTIT. FINAN., ASSEGURANCES, SERV. PRESTATS A EMPRESES LLOGUER 5.553
9 ALTRES SERVEIS 1.924
  TOTAL 22.534
  Font: