Subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona (2022)

Descripció

L'objecte de les bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona per donar suport a pràctiques agràries que afavoreixin la conservació del sòl, la biodiversitat i les seves funcions ecològiques i els serveis ecosistèmics lligats a la provisió i regulació.

Són subvencionables les actuacions següents:

 1. Gestió d'espais oberts
  1. Manteniment d'espais agrícoles en guaret
  2. Manteniment de prats
 2. Ramaderia
  1. Ramaderia extensiva que inclogui pastures en punts estratègics de gestió
  2. Instal·lació d'abeuradors al bosc
 3. Elements seminaturals
  1. Gestió de marges i talussos
  2. Cobertes vegetals entre fruiters, olivera i vinya
  3. Creació de bandes, zones florals d'espècies autòctones dins de les parcel·les agrícoles
  4. Plantació de tanques vives
  5. Recuperació i manteniment de basses i sèquies
 4. Conservació del sòl
  1. Foment de l'adob verd
  2. Mantenir les restes vegetals als cultius
  3. Barreja de cultius
  4. Foment de la sembra directa sense ús d'herbicides

 

Informació en línia

Visor de la campanya de subvencions de bones pràctiques agràries a la província de Girona

Destinataris

Ciutadans, Entitats, empreses

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que sigui titular d'una explotació agrària que estigui inclosa dins l'àmbit establert i que compti amb un agricultor o ramader a títol principal o agricultor professional.

Un agricultor o ramader a títol principal és el treballador autònom que obté almenys el 50 % de la seva renda de l'activitat agrària.

Un agricultor o ramader professional és la persona física titular d'una explotació agrària que obté com a mínim el 50 % de la seva renda total d'activitats agràries (incloent-hi la transformació i venda directa de productes de l'explotació).

L'explotació ha d'estar inscrita pel Consell Català de la Producció Integrada (PI) o disposar del Distintiu de Qualitat per a la Producció Agrària Sostenible (PAS). Es prioritzaran aquelles explotacions que estiguin inscrites al Consell Català per a la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Aquest requisit no serà aplicable als cultius que no disposin d'aquests tipus de certificació.

Les explotacions de més de 10 ha han de dur a terme una estratègia de diversificació de cultius dins d'una mateixa explotació. Els cultius extensius entre 10 ha i 30 ha han de tenir un mínim de 2 cultius. Les majors de 30 ha han de tenir com a mínim 3 cultius.

 • El cultiu principal ha de suposar menys del 75% de la superfície total i la suma dels dos cultius principals ha de ser inferior al 95% de la superfície total.
 • En fruiters, cítrics, olivera i vinya de menys de 30 ha han de limitar com a mínim amb 2 cultius i en superfícies superiors a 30 ha han de limitar amb un mínim de 3 cultius.
 • En hortes d'entre 1 i 5 ha, hi ha d'haver com a mínim 4 cultius i en superfícies superiors a 5 ha, almenys 5 cultius.

En el cas d'ajuts a la ramaderia, tindrà prioritat la sol·licitud realitzada pel titular de l'explotació ramadera respecte de la del titular de la finca a pasturar en cas de duplicitat de sol·licituds per a una mateixa finca.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2019, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023
Format
PDF

Data de la última modificació
15/02/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
11/07/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
26/07/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
26/07/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
08/09/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Compte justificatiu
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
26/04/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
09/11/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
09/11/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
21/06/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/11/2015

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de la convocatòria
27/07/2022
Tancament de la convocatòria
15/09/2022
Termini de justificació
30/06/2023

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS