Avaluació d'actuacions

Des del servei d'Habitatge s'avaluen els programes i serveis per tal de millorar les actuacions i poder retre comptes davant els diferents destinataris dels serveis i els actors interessats.
La Comissió Europea (CE, 2007) defineix l'avaluació de polítiques i programes com «la valoració de les intervencions dels organismes públics segons els productes i segons els impactes, en relació amb les necessitats que pretenen satisfer, i orientada a proveir informació rigorosa basada en proves per a la presa de decisions».

Aquest web conté informació i documentació relativa a l'avaluació de les actuacions desenvolupades des del servei d'Habitatge de la Diputació de Girona, agrupades en els apartats  següents:

 

L'objectiu d'aquesta informació és tancar el procés d'elaboració de polítiques públiques.