Campanya "Del Pla a l'acció" (2022-2023)

Descripció

Subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d'accions per reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible i clima (PAESC)1 aprovats.

Excepcionalment per a la convocatòria de 2022 s'acceptaran accions previstes en els PAES aprovats, els quals feien una previsió d'accions fins al 2020. Excepcionalment per a la convocatòria de 2022 s'acceptaran accions previstes en els PAESC en redacció per al conjunt de municipis de les comarques gironines a través del Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona.

Les subvencions es defineixen en set línies:

 • Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques.
 • Línia 2. Actuacions per al foment de la mobilitat sostenible.
 • Línia 3. Actuacions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
 • Línia 4. Actuacions per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior mitjançant contractes de gestió energètica integral amb garantia d'estalvis.
 • Línia 5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal.
 • Línia 6. Actuacions destinades a impulsar o gestionar comunitats energètiques intel·ligents.
 • Línia 7. Punts d'informació energètica municipals adreçats a la ciutadania.
Destinataris

Ens públics

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que estableixi la convocatòria.

En cas que el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, l'esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona.

Caldrà aportar la informació següent:

Línia 1

 • Memòria valorada de les activitats que es duran a terme.
 • Pressupost detallat.

Línia 2

 • Memòria descriptiva de l'actuació.
 • Plànol i ubicació del punt de recàrrega, quan sigui el cas.
 • Pressupost detallat.
 • Certificat de la secretaria de l'ajuntament en què es faci constar l'existència o no de punts de recàrrega municipal d'accés públic ja instal·lats al municipi i la seva ubicació.
 • Declaració de compliment dels requisits tècnics del punt de recàrrega definits a la base 3.

Línia 3

 • Memòria descriptiva de l'actuació.
 • Indicadors d'eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l'actuació). Caldrà descriure els càlculs i les estimacions.
 • Pressupost detallat.

Línia 4

 • Auditoria energètica de l'enllumenat públic exterior o document similar que permeti quantificar el potencial d'estalvi energètic i d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), així com un estudi econòmic de la viabilitat de la inversió i del seu període d'amortització. Els continguts de l'auditoria energètica de l'enllumenat exterior es resumeixen a l'annex I d'aquestes bases. Cal que s'inclogui en el projecte de cada quadre elèctric objecte de la subvenció un sistema de telegestió bidireccional o bé un sistema de monitoratge de consums unidireccional.
 • Indicadors d'eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l'actuació). Caldrà descriure els càlculs i les estimacions.
 • Pressupost detallat.

Línia 5

 • Memòria descriptiva de l'actuació, que ha d'incloure el període de retorn de la inversió i els valors emprats en el càlcul (cost elèctric inicial, estalvi elèctric generat amb la instal·lació, cost de la inversió).
 • Indicadors d'eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l'actuació). Caldrà descriure els càlculs i les estimacions.
 • Pressupost detallat.

Línia 6

 • Memòria descriptiva de l'actuació. En el cas que se sol·liciti una subvenció pel servei de gestió i dinamització de la comunitat, caldrà indicar el nombre d'habitatges que formen part de la comunitat.
 • Indicadors d'eficàcia (estalvi de tCO2, generació de kWh renovables de l'actuació i percentatge de consum d'energia renovable respecte del total). Caldrà descriure els càlculs i les estimacions.
 • Pressupost detallat.

Línia 7

 • Memòria valorada de les activitats que es duran a terme. Caldrà indicar el nombre d'habitatges que es preveu assessorar.
 • Pressupost detallat.

Des de l'1 de gener de 2024, tota la documentació relativa a les subvencions de la Diputació de Girona s'han de tramitar mitjançant la Plataforma de tràmits de subvencions

Podeu trobar més informació:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023, 2022
Format
PDF

Data de la última modificació
14/01/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
15/02/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
15/02/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
23/02/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
23/02/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
28/04/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
23/02/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
23/02/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
23/02/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
22/03/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
10/04/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
21/06/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
10/04/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022, 2024
Format
PDF

Data de la última modificació
13/03/2024

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de la convocatòria
16/02/2022
Tancament de la convocatòria
15/04/2022
Termini de justificació
30/09/2023

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS