Projecte d'eixampla i millora de la rasant i el drenatge d'un tram de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla (Alta Empordà)

La carretera GIV-6228 uneix els nuclis del Pont del Príncep i Vilamalla i té una longitud total de 1,976 km. El primer tram s'inicia al punt quilomètric 36 de la C-252 al Pont del Príncep i arriba fins al pas inferior sota la N-II. Aquest primer tram, d'uns 720 metres de longitud, disposa d'una secció 1+1 amb carrils d'uns 3 metres sense voral.

A partir d'aquest punt la carretera voreja la urbanització del Pont del Príncep i, mantenint l'ample de carrils, incorpora un voral d'1,5 metres mínim al marge oest fins arribar a la rotonda que la uneix amb els carrers Girona i Av. Empordà. Des d'aquest punt fins el final de la carretera la secció torna a ser d'un carril per sentit de 3 metres d'amplada sense disposar de vorals.

Es tracta d'una carretera que comunica Vilamalla amb el polígon industrial del Pont del Príncep i la carretera cap a Figueres i és, per tant, d'una alta importància estratègica pel municipi, ja que es preveu que el desenvolupament industrial de la zona continuï en creixement en els propers anys.

Tal com recull l'informe "Estudi dels problemes d'inundabilitat dels nuclis de Vilamalla, Pont del Príncep i de les carreteres GIV-6229 i GIV-6228", emès per l'arquitecte Jaume Corominas i Blanch amb data 21 de setembre de 2020, es tracta d'una via amb una intensitat diària de vehicles significativa que pateix episodis greus d'inundabilitat de forma recorrent, especialment en el tram entre el PK 0+000 i el pas inferior de la N-II. Tot això sumat a la manca de vorals a la major part del traçat genera riscos per a la seguretat dels usuaris com ara sortides de via i col·lisions.

En el projecte redactat "Millora Local. Via Verda a l'entorn de la ctra. C-31 del PK 0+750 de la GIV-6228 (El Pont del Príncep) al PK 1+250 de la ctra. GIV-6211 (Connexió amb l'itinerari del riu Manol). Tram: Vilamalla Figueres (Alt Empordà)" es projecta una via de circulació per ciclistes que recorre de forma paral·lela el traçat de la carretera GIV-6228, que és objecte d'aquest projecte.

Tenint en consideració el que s'ha explicat en els paràgrafs anteriors la Diputació de Girona va encarregar a l'empresa Enigest, S.L. la redacció del "Projecte d'eixampla i millora de la rasant i el drenatge d'un tram de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla".

Les actuacions previstes en aquest projecte es corresponen al tram entre la sortida de la rotonda amb la C-252 i el PK 1+000 aproximadament (accés a Cahors).

 

Documentació

Projecte d'eixampla i millora de la rasant i el drenatge d'un tram de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla (Alta Empordà)

Servei responsable

Xarxa Viària