Subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a l'entorn del massís de les Gavarres (2021)

Descripció

L'objecte de les bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona per a l'establiment dels contractes agraris a l'entorn del massís de les Gavarres.

Són subvencionables les actuacions següents:

 

1. Gestió d'espais oberts

1.1. Manteniment d'espais agrícoles en guaret.

1.2. Manteniment de prats.

 

2. Ramaderia

2.1. Ramaderia extensiva.

2.2. Instal·lació d'abeuradors al bosc.

 

3. Elements semi-naturals

3.1. Gestió de marges i talussos.

3.2. Plantació de tanques vives i línies arbrades

3.3. Manteniment de murs de pedra seca i construccions de pedra

3.4. Recuperació i manteniment de basses i sèquies

 

4. Conservació del sòl

 

4.1. Rotació de cultius

4.2. Ús d'adobs orgànics locals

4.3. Fertilitat del sòl

 

5. Producció

 

5.1. Manteniment de la producció ecològica

5.2. Conversió a producció ecològica

5.3. Control biològic de plagues de conreus

 

Destinataris

Ciutadans, Entitats, empreses

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que sigui titular d'una explotació agrària que estigui inclosa dins l'anella que defineixen les carreteres C-31, C-65, C-66 i N-II i/o formi part de l'EIN Massís de les Gavarres i que compleixi els requisits següents:

  • En les finques ubicades fora de l'espai PEIN, l'explotació ha de comptar amb un agricultor o ramader a títol principal o agricultor professional. Un agricultor o ramader a títol principal és el treballador autònom que obté almenys el 50% de la seva renda de l'activitat agrària. Un agricultor o ramader professional és la persona física titular d'una explotació agrària que obté com a mínim el 50% de la seva renda total d'activitats agràries (incloent la transformació i venda directa de productes de l'explotació).
  • Les limitacions del punt 4.1 no són aplicables per a les finques ubicades en més d'un 50% de la seva superfície dins de l'EIN del massís de les Gavarres.

En el cas d'ajuts a la ramaderia, tindrà prioritat la sol·licitud realitzada pel titular de l'explotació ramadera per davant del titular de la finca a pasturar en cas de duplicitat de sol·licituds per a una mateixa finca.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
  • La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  • El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
  • Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.
  • La Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Format
PDF

Data de la última modificació
15/02/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
03/08/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
09/08/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
09/08/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Compte justificatiu
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
15/06/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/11/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
21/06/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de la convocatòria
10/08/2021
Tancament de la convocatòria
06/09/2021
Termini de justificació
30/06/2022

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS