Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes

El Ple de la Diputació, de 15 de juny de 2021, ha aprovat inicialment el projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes.

 

Documentació

Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes. Memòria, plànols, plec de condicions i pressupost.

Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes. Serveis Afectats i expropiacions.

Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes. Annexes, 1 de 2.

Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes. Annexes, 2 de 2.
 

 

Servei responsable

Xarxa Viària