La participació ciutadana al ple municipal

Objectius

Conèixer i reflexionar sobre la participació de la ciutadania i les entitats locals als plens municipals.

 

Continguts

Marc legal

  • Dret fonamental a la participació (article 23 de la Constitució espanyola i article 29 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya).
  • Regulació a la Llei de bases de règim local (LBRL) i a la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC).
  • El Reglament orgànic municipal (ROM).
  • El Reglament de participació ciutadana (RPC).

Experiències municipals

  • Experiències municipals de participació als plens: on ho tenen regulat i com ho fan.

Com regular la participació de la ciutadania als plens municipals

  • Solucions jurídiques (en els plens presencials i en els plens virtuals).

 

Docent

Tatiana Mansilla. Llicenciada en dret per la UAB, amb diplomatura del Postgrau en dret tributari i financer (Ernst & Young i UAB) i llicenciada en ciències polítiques i de l'administració per la UAB, és funcionaria de carrera de l'Ajuntament de Castelldefels, on des del 2017 exerceix com a assessora jurídica de la Secretaria de l'Ajuntament de Castelldefels i és responsable d'assegurances, responsabilitat patrimonial i processos electorals, amb funcions també de secretària accidental en absència de la titular. Va ser responsable tècnica de l'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels del 2002 al 2017, on va treballar en el desenvolupament del Reglament de participació ciutadana, en l'assessorament d'entitats, en la coordinació del Centre de Mediació i Convivència de Castelldefels i en suport del teixit associatiu, entre altres tasques. Ha estat docent a l'EAPC i a les diputacions de Barcelona i de Girona, entre d'altres.

 

Destinataris

Al cos de secretaris, al col·lectiu de treballadors públics i a representants de l'Administració local i de tot el seu sector públic interessats en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l'Administració i la participació ciutadana.

 
 
 

Tornar

Certificat

S'expedirà un certificat d'assistència.

Dates i horari

2 de juny
de 9.00 a 11.00 h

Lloc

en línia - sessió telemàtica