IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local

D'acord amb l'article 4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, (RD 128/2018), l'òrgan interventor té atribuïdes la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària i la funció de comptabilitat.

Entenent que l'aplicació de les previsions contingudes en l'ordenament jurídic, esdevenen un àmbit complex que requereixen de l'adequada especialització del personal local, la Diputació de Girona crea el Servei d'Assistència als òrgans interventors de les entitats locals.

En l'exercici del control intern de les entitats locals s'ha de garantir:

  • Que totes les entitats locals implantin les previsions de l'RD 424/2017.
  • Que aquest control intern s'executi dins estàndards de qualitat acceptables.

 

Objectius

Aprofundir en l'exercici del control intern i exposar les novetats del servei d'assistència per a l'exercici 2021.

 

Destinataris

La Jornada està dirigida als secretaris interventors, interventors, tresorers, càrrecs electes, tècnics i altres professionals de l'Administració local que hagin de donar compliment al RD 424/2017.

 

Ponències

Últims pronunciaments de les Institucions de Control Extern referent a les entitats locals.
A càrrec del Sr. Antonio Arias Rodríguez, cap de servei d'organització administrativa de la Universitat d'Oviedo.

L'avaluació del control intern local. Experiència i resultats de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
A càrrec del Sr. Antonio Mira-Perceval Pastor, síndic de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Pressupostos generals de l'Estat per al 2021: Novetats. Efectes de la suspensió de les regles fiscals en els pressupostos de les Entitats Locals.
A càrrec del Sr. Gabriel Hurtado López, subdirector general d'Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda.

El Servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals.
A càrrec de la Sra. Núria Josa i Arbonès, interventora de la Diputació de Girona, i el Sr. Ernest Ruiz Garcia, viceinterventor de la Diputació de Girona.

 

Certificat d'assistència

Les persones que assisteixin a la jornada rebran un certificat d'assistència.

 
 
 

Tornar

Inscripcions

Formalitzar inscripció

La inscripció a la jornada és gratuïta.

El termini d'inscripció finalitzarà el 29 de gener de 2021.

Per a més informació,
es pot escriure a suportcontrol@ddgi.cat,
o bé trucar al 972 184 881.

Dates i horari

Divendres, 5 de febrer de 2021.

de 9.30 a 12.45h

Lloc

Sessió formativa virtual.

Accés a la jornada:
http://www.ddgi.cat/endirecte