Subministrament d'una eina informàtica per a l'exercici del control intern en format electrònic

L'objecte d'aquest servei és facilitar una eina informàtica per a l'exercici del control intern en format electrònic on l'usuari podrà gestionar les tasques derivades de l'exercici del control intern. A més, aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l'ús del programari, així com les tasques de manteniment d'aquest.

L'assistència d'aquest servei es podrà prestar en dues modalitats:

a) Modalitat integrada, que consisteix en activar un entorn per a l'exercici del control intern incorporat dins el gestor d'expedients subministrat per l'oficina de suport a l'Administració electrònica de la Diputació de Girona.

Per tant, les entitats locals beneficiàries d'aquest servei hauran d'estar adherides al pla provincial de suport a l'Administració electrònica de la Diputació de Girona.

b) Modalitat standalone, que consisteix en facilitar l'accés a un entorn remot per a l'exercici del control intern a aquelles entitats que no disposin del gestor d'expedients subministrat per l'oficina de suport a l'Administració electrònica de la Diputació de Girona.

La sol·licitud d'aquest servei implicarà l'adhesió a l'acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d'abril de 2018, i a les seves posteriors modificacions, referent a l'aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d'assistència en l'exercici del control intern, per a l'aplicació dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l'acord de Consell de Ministres vigent en cada moment sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el citat acord i les seves posteriors modificacions, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l'entitat, a excepció d'aquells que els sigui d'aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.

 

Es pot accedir a la documentació per a l'exercici del control intern a través dels següents enllaços:

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona adherides al servei.

Accés al servei

Els secretaris/es-interventors/es o interventors/es interessats en aquest servei hauran de trametre mitjançant la plataforma EACAT, un certificat de l'acord de ple en el qual s'aprovi la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i l'adhesió a l'acord de ple de la Diputació en què s'aprova l'inventari d'actuacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:

suportcontrol@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals