Conservació del ferm amb regs asfàltics en carreteres locals

Vídeo explicatiu del procés d'execució dels tractaments superficials amb emulsió asfàltica i gravetes.

 

 

Servei responsable

Xarxa Viària