Campanya "Del Pla a l'acció" (2020-2021)

Descripció

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), plans d'acció d'energia sostenible i clima (PAESC) o plans d'acció locals per a la sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple.

 

Les subvencions es defineixen en sis línies:

 • Línia 1. Gestió energètica municipal, que inclou:
  • Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques.
  • Redacció d'informes de seguiment dels PAES.
  • Punts d'informació energètica municipals adreçats a la ciutadania.
 • Línia 2. Actuacions per al foment de la mobilitat elèctrica.
 • Línia 3. Actuacions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
 • Línia 4. Actuacions per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior mitjançant contractes de gestió energètica integral amb garantia d'estalvis.
 • Línia 5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal.
 • Línia 6. Actuacions destinades a impulsar comunitats energètiques intel·ligents.
Destinataris

Ens públics

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyats de la documentació annexa següent. Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforna PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Línia 1 :

 • Memòria valorada de les activitats que es duran a terme.
 • Pressupost detallat.

Línia 2 :

 • Memòria descriptiva de l'actuació.
 • Plànol i ubicació del punt de recàrrega.
 • Pressupost detallat.
 • Certificat del secretari on es faci constar l'existència o no de punts de recàrrega municipal d'accés públic ja instal·lats al municipi i la seva ubicació.
 • Declaració de compliment dels requisits tècnics del punt de recàrrega definits a la base 3.

Línia 3 :

 • Memòria descriptiva de l'actuació.
 • Indicadors d'eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l'actuació). Caldrà descriure els càlculs i estimacions.
 • Pressupost detallat.

Línia 4 :

 • Auditoria energètica de l'enllumenat públic exterior o document similar que permeti quantificar el potencial d'estalvi energètic i d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), així com un estudi econòmic de la viabilitat de la inversió i del seu període d'amortització. Els continguts de l'auditoria energètica de l'enllumenat exterior es resumeixen a l'annex I d'aquestes bases.
 • Cal incloure en el projecte de cada quadre elèctric objecte de la subvenció un sistema de telegestió bidireccional o bé un sistema de monitoratge de consums unidireccional.
 • Indicadors d'eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l'actuació). Caldrà descriure els càlculs i estimacions.
 • Pressupost detallat.

Línia 5 :

 • Memòria descriptiva de l'actuació, ha d'incloure el període de retorn de la inversió i els valors emprats en el càlcul (cost elèctric inicial, estalvi elèctric generat amb la instal·lació, cost de la inversió).
 • Indicadors d'eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l'actuació). Caldrà descriure els càlculs i estimacions.
 • Pressupost detallat.

Línia 6 :

 • Memòria descriptiva de l'actuació.
 • Indicadors d'eficàcia (estalvi de tCO2, generació  de kWh renovables de l'actuació i percentatge de consum d'energia renovable respecte del total). Caldrà descriure els càlculs i estimacions.
 • Pressupost detallat.
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
18/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
20/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
20/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
12/02/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
19/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
13/02/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
18/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
18/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2020
Format
PDF

Data de la última modificació
18/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
09/08/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
09/11/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
09/11/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016

Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016

Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2017
Format
PDF

Data de la última modificació
16/08/2017

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/11/2015

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de la convocatòria
10/08/2021
Tancament de la convocatòria
18/08/2021
Termini de justificació
30/09/2021

Contacte

Centre gestor

Medi Ambient

ENLLAÇOS D'INTERÈS