S.1.4. Habitatge d'ús turístic

Assessorament sobre l'anàlisi de l'habitatge d'ús turístic (d'ara endavant, HUT) i la seva afectació en l'habitatge principal. S'entén per habitatge d'ús turístic l'habitatge que no és domicili habitual i permanent i que s'utilitza per obtenir rendiments d'activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable.

 

L'habitatge d'ús turístic com a activitat econòmica és un element amb capacitat d'influència en el mercat immobiliari, i com a conseqüència actua com a factor d'expulsió i segregació de població en barris i municipis. La forta pressió dels HUT sobre els habitatges principals, es pot fer compatible un model urbà sostenible basat en el qual hi convisquin les dues opcions d'habitatge.

 

L'assessorament en l'àmbit de l'habitatge d'ús turístic pot englobar les diferents actuacions recollides a continuació:

  • Anàlisi i diagnosi de l'habitatge d'ús turístic.
  • Actuacions locals.
  • Sessions de treball per al desplegament de les actuacions.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs, cal presentar una sol·licitud i els ens locals beneficiaris estaran obligats a:

  • Facilitar les dades necessàries per a poder dur a terme el servei.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ajuntament.