S.1.1. Plans Locals d'habitatge

El Pla Local d'Habitatge (d'ara endavant, PLH) és un document tècnic de caràcter estratègic o planificador, amb contingut operatiu o programàtic, que a partir de l'anàlisi de la situació de l'habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context defineix les estratègies i concreta les actuacions per a un període mínim de 6 anys. Tal com estableix l'article 14 de la Llei del dret a l'habitatge, el PLH, a part de servir com a instrument de planificació i programació en habitatge, és el marc que permet concertar polítiques en aquesta matèria amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).

L'assessorament en l'àmbit dels PLH es pot donar en els diferents estadis o moments de la seva redacció i/o implementació:

  • Prèviament a la redacció del pla
  • Fent un seguiment de la redacció
  • Fent un seguiment de la implementació
  • Fent un seguiment de l'actualització en finalitzar el període de vigència
  • Assessorant sobre l'adaptació dels PLH vigents al Pla Territorial Sectorial d'Habitatge (PTSH), pendent d'aprovació

 

Al mapa es mostren els PLH en redacció, vigents o redactats amb anterioritat que no són vigents.

https://sitmun.ddgi.cat/pla-habitatge

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs, cal presentar una sol·licitud i els ens locals beneficiaris estaran obligats a:

  • Facilitar les dades necessàries per poder dur a terme el servei sol·licitat en relació amb la fase del PLH que l'ajuntament sol·liciti.
  • Concretar uns referents tècnic i polític per a les comunicacions i convocatòries de reunions de redacció i seguiment.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ajuntament.

Documentació