Guia per a la recepció de l'objecte dels contractes

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), regula la fase d'extinció dels contractes en els articles 209 i següents. L'extinció d'un contracte pot esdevenir-se per compliment o per resolució. Per considerar complert un contracte cal que el proveïdor hagi acomplert totes les condicions establertes en el mateix contracte i a satisfacció de l'administració contractant. Concretament l'article 210 de la LCSP determina que, en el termini d'un mes a comptar del lliurament o la realització de l'objecte del contracte, l'administració ha de constatar aquest compliment per mitjà d'un acte formal i positiu de recepció o conformitat. La LCSP estableix, com a novetat, en la disposició addicional tercera, que la intervenció general ha d'intervenir en aquest acte de recepció, en l'exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió.

 

La fase de compliment dels contractes i més concretament l'acta de recepció ja tenen una llarga consolidació administrativa en els contractes d'obres. En canvi, en els contractes de subministraments i serveis (sobretot en el cas dels contractes de tracte successiu) cal establir els requisits, els procediments i la documentació administrativa que el responsable de cada contracte ha d'utilitzar per tancar, amb èxit, la fase de compliment dels contractes regulats per la LCSP.

 

La Diputació posa a disposició dels ens públics aquesta instrucció per gestionar la fase de compliment i recepció de l'objecte dels contractes regulats per la LCSP, juntament amb models d'actes de recepció de serveis, subministraments i obres, així com una infografia completa de la recepció de l'objecte dels contractes per tal que els serveixi de guia i la compra pública local millori.

 

 

Recepció de l'objecte dels contractes

 

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (article 149)

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb: contractacio@suport.ddgi.cat

Serveis responsables

Compra Pública - Espai de l'administració
Compra Pública

Documentació