Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

FEDER

 

Els PECT són iniciatives impulsades des de l'àmbit local pels diferents agents socials i econòmics del territori i liderades per les entitats públiques locals.

Sobre la base de la I+i i la col·laboració publicoprivada, els PECT articulen projectes per a la transformació econòmica del territori i per a la generació d'activitat econòmica sostenible i d'ocupació. Es tracta de projectes amb objectius i estratègies estretament vinculats a les característiques i oportunitats del territori on es desenvolupen.

Els PECT han de ser:

  • Concrets i delimitats, molt orientats a objectius precisos i quantificables.
  • Transformadors per al territori, tant quantitativament com qualitativament.
  • Hi ha d'haver una història prèvia de maduració i una anàlisi de què es pot fer i com es poden fer les coses.
  • Implicats i vinculats a la dinàmica econòmica i empresarial del territori, tenint en compte les seves particularitats.
  • Amb l'enfocament més innovador possible, han d'utilitzar de manera clara, realista i pertinent les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Podran formar part del PECT entitats públiques i privades sense ànim de lucre del territori on es desenvolupen les actuacions, amb la participació activa i compromesa dels operadors d'innovació allà localitzats o amb una vinculació estreta i directa amb la temàtica o la tecnologia implicades.

Les entitats integrants d'un PECT s'han de constituir en una agrupació a través d'un conveni de participació en què s'estableixin els compromisos pressupostaris, tècnics i operatius adients a l'execució del PECT. Al conveni s'ha de nomenar una entitat representant, una administració pública local, que sigui la que executi l'operació de coordinació global del PECT i el presenti de manera formal.

En definitiva, un PECT conté diferents operacions, amb pressupost i calendari propis, executades per diferents combinacions d'entitats sòcies. Les operacions estan sempre sota la coordinació global d'una entitat pública que n'assumeix la representació.

Les ajudes de cofinançament del FEDER pels PECT es fan efectives a través de subvencions amb concurrència competitiva, amb un import màxim del 50 % de la despesa acceptada com a elegible.

 

 

 

Convocatòria d'ajudes per al període 2014-2020:

1a convocatòria

Mitjançant l'ordre GAH/95/2016, del 26 d'abril, la Generalitat va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Per la seva banda, la Diputació de Girona va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria regulada per l'ordre GAH/95/2016 (BOPG 89, de 10 de maig de 2016).

D'acord amb la resolució final GAH/815/2018, de 19 d'abril, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va seleccionar, entre d'altres, 5 projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) arreu del territori gironí, que compten amb la representació i coordinació de la Diputació de Girona i que comptaran amb el cofinançament del FEDER per un total de 6.571.464,32 euros.

Igualment, segons l'acord adoptat pel Ple de la Diputació el 19 de juny de 2018, les subvencions aprovades per a les diferents entitats amb fons de la Diputació de Girona per a aquests projectes sumen un total de 2.976.085,16 euros, i les aportacions per a les operacions de coordinació i Co-creix, executades directament per Diputació, són de 619.294 euros.

2a convocatòria

Mitjançant l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, modificada per l'ORDRE PRE/197/2020, de 10 de novembre, la Generalitat va aprovar les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Per la seva banda, la Diputació de Girona va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria del procés de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria regulada per l'ordre PRE/2266/2019 de 14 d'agost (BOPG 26, de 6 de febrer de 2019).

D'acord amb la resolució final de 12 d'abril de 2021 el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya va seleccionar, entre d'altres, 3 projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) arreu del territori gironí, que compten amb la representació i coordinació de la Diputació de Girona i amb el cofinançament del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per un import total de 9.773.244,78 euros.

Igualment, segons l'Acord adoptat pel Ple de la Diputació el 19 de juliol de 2021, es va aprovar subvencions per a les diferents entitats per un import total de 2.324.061,19 euros, mentre que les operacions de coordinació i seguiment, executades directament per la Diputació de Girona, sumen un import de 218.500,00 euros.

 

 

Tornar