Programa ACTUAL (Actes Unificades de l'Administració Local)

La Diputació de Girona, a través del seu Servei d'Arxius i Gestió de Documents, ofereix aquest servei mitjançant el qual es recullen les actes del Ple i de la Junta de Govern dels ajuntaments (còpies autèntiques electròniques) adherits al Programa ACTUAL i es fan els processos següents per poder consultar el acords per Internet a través de la pàgina web del programa i, alhora, preservar-los com a còpia de seguretat fora del municipi o de l'arxiu comarcal corresponent.
 
 • Les consultes es fan mitjançant el cercador ACTUAL, que permet fer cerques per  temes, per noms de persones, noms de llocs, etc. Recupera  les fitxes dels acords que compleixin les condicions de cerca i permet veure l'acta digitalitzada o una còpia autèntica electrònica corresponent a l'acta emesa per l'òrgan corresponent.
 • Es tracten i se separen els acords, les preguntes i les intervencions de cada acta i es pugen a una bases de dades associada a un cercador que permet buscar acords per text lliure, noms de persones i  llocs, per dates, etc.
 • Es conserva  una còpia autèntica electrònica  de les actes dels ajuntaments en els servidors de la Diputació, que esdevé una còpia de seguretat fora de l'ajuntament en cas de desastre o pèrdua irremeiable de les actes.
 • Cada ajuntament o ens determina el grau de publicitat que vol donar en l'accés a la seva informació, segons la legislació aplicable quant a la restriccions d'accés. L'accés pot ser: lliure, lliure amb restriccions puntuals, restringit parcialment o restringit a les persones autoritzades de l'ajuntament.
 
El Servei d'Arxius i Gestió de Documents ofereix aquest servei a tots els ajuntaments i ens locals de les comarques gironines que s'hi vulguin adherir. Actualment hi ha una cinquantena d'ajuntaments adherits.

A qui s'adreça

Ens públics

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada pot consultar l'Arxiu General de la Diputació. Les úniques possibles restriccions són les que estableix la legislació vigent: protecció de dades, dret a l'honor i la intimitat, secret comercial i industrial, secrets oficials, dades sanitàries, etc.

Accés al servei

Es pot trobar informació sobre com adherir-se al programa ACTUAL, els objectius del programa, les notícies, etc. a:
 
 
Es poden consultar els acords a:
 
 

Règim econòmic aplicable

Gratuït

Terminis

Tot l'any.

Normativa

 • Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
 • Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
 • Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
 • Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Dret al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen

Servei responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat/actual