Assistència Tècnica d'Arquitectura

El servei d'Assistència Tècnica d'Arquitectura porta a terme les funcions següents en matèria d'assessorament d'arquitectura:

  • Assessorament en matèria d'Arquitectura i Urbanisme
  • Redacció de projectes, direcció d'obres, i gestió tècnica i econòmica consegüent.
  • Redacció d'informes i valoracions
 
Règim econòmic regulador
  • El servei d'assistència tècnica en la supervisió de projectes d'obres és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei de supervisió de projectes hauran de formalitzar una sol·licitud, mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i presentar-la mitjançant la plataforma EACAT. La sol·licitud ha de ser signada per l'alcalde/essa o president/a de l'ens local i s'ha de dirigir a l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona.

En les actuacions que no requereixin elaboració de projecte d'obra, als efectes de l'art. 12.1.b i 12.4 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, s'ha d'actuar d'acord l'art. 34 del mateix ROAS, i conseqüentment no s'escau la seva supervisió.

Una vegada registrada la sol·licitud del servei, l'Oficina de Supervisió de Projectes l'analitzarà i si s'escau podrà demanar la documentació que consideri convenient per acceptar-la o denegar-la. L'acceptació d'assistència es realitzarà per resolució de la Presidència o el diputat delegat si té la competència delegada.

Normativa

Servei responsable

Servei d'Arquitectura

Documentació