Tram local FEDER 2014-2020 · PO FEDER de creixement sostenible

El 17 de novembre de 2015, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va publicar l'Ordre HAP/2427/2015, mitjançant la qual s'aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Aquesta és una convocatòria del fons FEDER independent de les convocatòries de PECT i eixos 4 i 6 de la Generalitat de Catalunya. És gestionada directament pel Ministeri i bascula sobre els conceptes d'àrea urbana (entesa en un sentit funcional: des de barris d'una ciutat gran a l'agregació de municipis petits amb una mateixa problemàtica), desenvolupament sostenible i inclusió social. 

En concret, les operacions seleccionades han de ser coherents amb la programació de l'Eix Urbà del Programa Operatiu de Creixement Sostenible i han d'incloure, almenys, dos dels següents objectius temàtics, si bé es valorarà que presentin línies d'actuació en tots quatre:

  • OT2: Millorar l'accés, l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • OT4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors.
  • OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.
  • OT9: Promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

A qui s'adreça

Ens públics

Terminis

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quaranta-cinc dies des de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Servei responsable

Servei de Programes Europeus

Documentació