Notícies

Els PECT a Girona, territori intel·ligent

Foto : Els PECT a Girona, territori intel·ligent

La Diputació de Girona llança la campanya sobre els projectes d'especialització i competitivitat territorial

Els PECT són els projectes d'especialització i competitivitat territorial proposats per les administracions locals. Són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals (diputacions, ajuntaments, consells comarcals), que articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori i que tenen un fort component d'innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT (Estratègia de Desenvolupament Intel·ligent de Catalunya) i del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

Europa dedica prop d'un terç dels seus recursos pressupostaris a la política regional de cohesió per tal que el nivell de desenvolupament econòmic i social sigui similar a totes les regions de la Unió, i aquests recursos es concreten en els anomenats PECT.

La Diputació de Girona va presentar cinc projectes a la convocatòria dels PECT. Tots cinc projectes van ser acceptats i ja s'estan executant a les comarques gironines.

Els PECT representen una oportunitat de generar activitat econòmica i benestar social a partir d'activitats innovadores i mitjançant la concentració de diversos actors, la participació ciutadana i la implicació dels centres de recerca i coneixement (en el cas dels projectes gironins, molt especialment la Universitat de Girona, però també altres centres com l'IdibGi, l'ICRA i l'IRTA).


Els PECT treballen aspectes com:

  1. La dinamització dels principals sectors socioeconòmics, afavorint la interacció dels agents locals, les empreses, la recerca i la ciutadania a partir de l'articulació d'ecosistemes innovadors.
  2. La millora de les destinacions turístiques a la Costa Brava i al Pirineu de Girona, introduint noves tecnologies i potenciant la xarxa de camins i el patrimoni cultural i natural.
  3. La conversió del Baix Ter en un territori de referència com a regió sensible a l'aigua.
  4. La consolidació de la demarcació com una regió saludable.
  5. La dinamització de l'activitat cultural coordinant i proporcionant suport i recursos tecnològics a artistes i creadors.

La Diputació de Girona aporta al global dels cinc projectes 2.976.085 euros, juntament amb les aportacions de les diferents institucions i entitats participants i la subvenció europea per tirar endavant aquests projectes.


Més informació dels PECT

Els PECT són iniciatives impulsades des de l'àmbit local pels diferents agents socials i econòmics del territori i liderades per les entitats públiques locals.

Sobre la base de la I+i i la col·laboració publicoprivada, els PECT articulen projectes per a la transformació econòmica del territori i per a la generació d'activitat econòmica sostenible i d'ocupació. Es tracta de projectes amb objectius i estratègies estretament vinculats a les característiques i oportunitats del territori on es desenvolupen.

Els PECT són projectes:

  • concrets i delimitats, molt orientats a objectius precisos i quantificables;
  • transformadors per al territori, tant quantitativament com qualitativament;
  • amb una història prèvia de maduració i una anàlisi de què es pot fer i com es pot fer;
  • implicats i vinculats a la dinàmica econòmica i empresarial del territori, tenint en compte les seves particularitats;
  • amb l'enfocament més innovador possible, ja que han d'utilitzar de manera clara, realista i pertinent les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Poden formar part dels PECT entitats públiques i privades sense ànim de lucre del territori on es desenvolupen les actuacions, amb la participació activa i compromesa dels operadors d'innovació allà localitzats o amb una vinculació estreta i directa amb la temàtica o la tecnologia implicades.

Les ajudes de cofinançament del FEDER per als PECT es fan efectives a través de subvencions amb concurrència competitiva, amb un import màxim del 50 % de la despesa acceptada com a elegible.