Notícies

La gestió eficient de l'aigua al projecte «Girona, regió sensible a l'aigua»

Foto : La gestió eficient de l'aigua al projecte «Girona, regió sensible a l'aigua»

És un projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT), centrat en la gestió de l'aigua

Forma part de la campanya de la Diputació de Girona sobre els projectes d'especialització i competitivitat territorial «Els PECT a Girona, territori intel·ligent»

La Diputació aporta a aquest projecte 620.608 euros a més de l'import de les despeses de coordinació

La gestió eficient de l'aigua és cada dia més important. El PECT «Girona, regió sensible a l'aigua» vol solucionar aspectes com la mancança o sobreabundància d'aigua, la salinització, la contaminació o els elevats costos de sanejament.

Per Francesc Camps Sagué, secretari de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, el Baix Ter és la zona idònia per desenvolupar el projecte «Girona regió sensible a l'aigua», ja que és un territori amb un gran potencial agrari, amb un alt interès turístic i alhora també té un important interès industrial. En aquest territori tots els usos de l'aigua es troben a petita escala i actualment es poden desenvolupar noves tècniques i gestionar l'aigua de forma molt més eficient.

Xavier Quintana, director de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona explica que «La instal·lació de sensors en l'aigua ens permet fer un balanç hídric tant en aigües superficials com les subterrànies que hi circulen. I també avaluar el que seria el seu estat ecològic. Això ens permet de veure si l'ús que fem de l'aigua és sostenible, tant des del punt de vista del balanç hídric com des del punt de vista de la qualitat de l'aigua de rius llacunes o recs».

El PECT preveu instal·lacions que milloraran el reg amb sondes i comportes automàtiques, a més d'informar, assessorar i sensibilitzar els usuaris de l'aigua del Baix Ter.

En la iniciativa hi participen la Universitat de Girona, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i la Fundació Mar.

«Girona, regió sensible a l'aigua» se centra en l'àmbit de la salut i forma part del conjunt de cinc projectes d'especialització i competitivitat territorial de la Diputació de Girona.

Tal com es va fer constar en la presentació de la campanya, els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals (diputacions, ajuntaments i consells comarcals), que articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori i que tenen un fort component d'innovació. Contribueixen a als objectius i les prioritats de la RIS3CAT (Estratègia de Desenvolupament Intel·ligent de Catalunya) i del programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020; compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.


Més informació

La Diputació de Girona va presentar cinc projectes a la convocatòria dels PECT. Tots cinc van ser acceptats i ja s'estan executant a les comarques gironines.

Els PECT treballen els aspectes següents:

  1. La dinamització dels principals sectors socioeconòmics, afavorint la interacció dels agents locals, les empreses, la recerca i la ciutadania, a partir de l'articulació d'ecosistemes innovadors.
  2. La millora de les destinacions turístiques a laCosta Bravai alPirineu de Girona,introduint noves tecnologies i potenciant la xarxa de camins i el patrimoni cultural i natural.
  3. La conversió del Baix Ter en un territori de referència com aregió sensible a l'aigua.
  4. La consolidació de la demarcació com unaregió saludable.
  5. La dinamització del'activitat cultural, coordinant i proporcionant suport i recursos tecnològics a artistes i creadors.

La Diputació de Girona aporta als cinc projectes 2.976.085 euros, al costat de les aportacions de les diferents institucions i entitats participants i de la subvenció europea.