Notícies

Pau Presas presenta el segon estudi sobre l'estructura empresarial de la demarcació de Girona realitzat pel Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Foto : Pau Presas presenta el segon estudi sobre l'estructura empresarial de la demarcació de Girona realitzat pel Servei de

El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, juntament amb Helga Nuell i Gemma Peix, cap i tècnica respectivament del Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona, han presentat la segona edició de l'estudi Estructura empresarial de la demarcació de Girona.

Aquesta publicació és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, que hi ha aportat la metodologia necessària, atesa l'experiència de més d'una dècada amb què compta a l'hora d'abordar treballs d'aquesta mena a la seva comarca. L'estudi mostra una visió global del teixit productiu comarcal a partir dels comptes anuals que les empreses amb seu social a la demarcació de Girona presenten al Registre Mercantil i dona a conèixer amb detall com funciona l'estructura empresarial en una escala territorial propera, posant sobre la taula la informació de l'any 2019.

Estructura empresarial de la demarcació de Girona és una publicació que ha elaborat el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona, des del qual es treballa amb l'objectiu d'oferir als ens locals eines i recursos que serveixin per enfortir i dinamitzar les seves economies locals, i en aquesta línia avui s'ha presentat aquest segona edició de l'estudi.

La publicació posa sobre la taula la informació empresarial de l'any 2019. Tal com ha dit Helga Nuell, «les dades són del 2019, perquè s'extreuen del Registre Mercantil i les empreses presenten els comptes un any i mig després de finalitzar l'any natural. És a dir, les dades del 2019 es varen poder descarregar el juny del 2021». Tot i això, aquest estudi permet anar més enllà d'una visió conjuntural, d'un moment concret. «Ens dona un marc estructural de la tipologia empresarial de la demarcació i, tenint en compte que aquesta és la segona edició, també ens permet fer l'anàlisi comparativa d'evolució en el temps. Per donar-li encara un valor afegit més i anar més enllà amb l'anàlisi, hem fet un creuament de dades que ens ha permès estimar la facturació comarcal i sectorial del teixit empresarial de la demarcació per a l'any 2020», ha assenyalat Helga Nuell.

Gemma Peix ha explicat els resultats per sectors econòmics i les principals dades comarcals. Així mateix, ha destacat que en aquesta edició s'han millorat aspectes com el fet de tenir en compte empreses amb el centre de treball a la demarcació però la seu social a fora: «Seria el cas de l'empresa Comercial la Forja (COMFORSA), que tot i tenir el centre de treball a Campdevànol, té la seu social a Barcelona. En l'edició anterior estava inclosa a l'estudi de la Diputació de Barcelona i en l'edició d'enguany, per ajustar-se més a la realitat del territori, s'ha incorporat al Ripollès. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona, que treballen plegades en l'elaboració d'aquests estudis juntament amb l'Ajuntament de Manresa, que és qui aporta la metodologia necessària, donat que fa més de tretze anys que elabora aquest tipus de documents».

El vicepresident Pau Presas ha destacat que «el document Estructura empresarial de la demarcació de Girona serà de gran utilitat per als governs locals, però també per als agents econòmics i per al teixit empresarial, i en definitiva, per a tots aquells que es vulguin acostar al coneixement de la seva realitat econòmica més propera, per tal de prendre les decisions més ajustades a la realitat econòmica i generar i fixar benestar i llocs de treball a la demarcació de Girona».

L'estructuració de l'estudi consta de cinc blocs o apartats:

  • «Consideracions metodològiques». En el primer bloc del document es presenta la metodologia emprada per elaborar l'estudi.
  • «Anàlisi de les dades». En el segon bloc s'exposen les principals conclusions que es desprenen de l'anàlisi de la informació comptable dels apartats posteriors, tant des de l'òptica territorial com des de la sectorial.
  • «Dades generals». El tercer bloc consta d'una sèrie de classificacions, elaborades amb la finalitat d'oferir una primera aproximació a les principals magnituds del teixit empresarial de la demarcació de Girona. S'ofereix una classificació dels sectors econòmics segons la xifra de negoci i la seva variació del 2018 al 2019, una classificació de la distribució comarcal de la facturació i de la variació interanual, una classificació de la distribució comarcal de la facturació per càpita i de la variació interanual, un rànquing de les 250 empreses de la demarcació amb més volum de facturació i quatre mapes que permeten localitzar l'activitat del sector a escala comarcal.
  • «Comarques». El quart bloc conté un compendi de fitxes amb informació bàsica de cadascuna de les vuit comarques de la demarcació de Girona. El primer full inclou una fitxa amb les principals magnituds registrades tant de l'any 2018 com del 2019; el segon full presenta un quadre sinòptic amb la distribució de la facturació per sectors d'activitat; el tercer full mostra la distribució dels sectors econòmics segons la facturació; el quart, la distribució dels municipis segons la facturació; el cinquè, la distribució dels municipis segons la facturació per càpita, i el sisè, el rànquing de les vint-i-cinc primeres empreses de la comarca per volum de facturació.
  • «Sectors». En l'últim bloc de la publicació s'ofereix informació detallada de cadascun dels trenta-vuit sectors en què s'ha dividit l'economia de la comarca. L'estructura de la informació d'aquest apartat és la mateixa per a cadascun dels sectors econòmics. El dos primers fulls de cada sector contenen informació sobre les principals magnituds dels anys 2018 i 2019; el tercer full mostra l'agregació de tots els comptes de pèrdues i guanys de les empreses del sector; el quart full conté el balanç consolidat de totes les empreses del sector (en aquestes taules es presenten dades del 2018 i el 2019); el cinquè full presenta un rànquing de les vint-i-cinc empreses del sector amb més volum de facturació, i el sisè full conté quatre mapes que permeten localitzar l'activitat del sector a escala comarcal.