Notícies

Jornada de formació sobre protecció de dades i propietat intel·lectual

Foto : Fotos: DDGI

Avui dijous, 26 d'abril, s'ha realitzat la jornada de formació sobre protecció de dades i propietat intel·lectual amb l'objectiu de donar a conèixer les primeres novetats del Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades (RGPD), que entra en vigor el 25 de maig de 2018, així com la figura del delegat de protecció de dades (DPD) i del registre d'activitats del tractament. També s'ha informat de les principals característiques que han de complir els contractes que subscriu l'Administració pública, en concret en matèria de propietat intel·lectual.

La jornada de formació ha estat presentada per Jordi Batllori, secretari de la Diputació de Girona, que ha assenyalat que «el Reglament introdueix nous elements com el dret a l'oblit (dret dels ciutadans a demanar que les seves dades personals siguin suprimides quan ja no son necessàries per a la finalitat per la qual es van recollir, o quan s'ha retirat el consentiment exprés)».

Jordi Batllori també ha remarcat que «les dades ja no es classifiquen pel nivell baix, mitjà i alt, sinó que hi ha dades personals i dades personals d'especial rellevància». I ha recordat que «el consentiment per obtenir les dades personals ha de ser lliure, específic, inequívoc i explícit».

Seguidament, Josep Matas, advocat especialista en protecció de dades, ha explicat les novetats legals en la protecció de dades: el Reglament general (norma europea) i el projecte de llei orgànica. La segona part de la sessió ha estat enfocada a la gestió de la propietat intel·lectual als ens locals i ha tractat sobre els drets que cal considerar, l'explotació i les llicències.

Durant la jornada de formació s'ha fet esment que el registre de fitxers de dades personals que es declaraven a l'Agència de Protecció de Dades queda substituït pel registre d'activitats del tractament. La persona interessada pot demanar que es bloquegin en les llistes de resultats dels buscadors els vincles que condueixin a informacions que l'afectin i siguin falses, irrellevants o obsoletes.

Josep Matas ha assenyalat que «la propietat intel·lectual protegeix l'aportació original des del moment que es divulga; i que es refereix a l'obra, i no al suport en que es materialitza».

Més
També s'ha parlat de la creació de la figura del delegat de protecció de dades (DPD), que té com a funcions:

-    Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
-    Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
-    Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
-    Cooperar amb l'autoritat de control.
-    Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

L'advocat Josep Matas ha remarcat que «els ens locals són responsables del tractament de les dades» I ha afegit: «Apareix la figura de l'encarregat del tractament».


La jornada, que ha comptat amb cent quaranta assistents, s'ha dirigit a càrrecs electes locals, secretaris interventors, tècnics i altres professionals de l'Administració local de les entitats locals de Girona.