Notícies

Dotze videocàpsules promouen les bones pràctiques en la contractació pública

Foto : Dotze videocàpsules promouen les bones pràctiques en la contractació pública

«Aprenguem a través dels tribunals contractuals» és una acció formativa impulsada per la Diputació de Girona en col·laboració amb el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

De manera didàctica, s'adreça al personal tècnic de contractació de les administracions públiques i també al públic general

La Diputació de Girona, a través del Servei de Compra Pública, ha impulsat, en col·laboració amb el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, l'edició de dotze videocàpsules que tenen per objectiu fomentar les bones pràctiques en la contractació pública. «Aprenguem a través dels tribunals contractuals» és una acció formativa que té com a objectiu resoldre dubtes en les relacions entre els proveïdors i l'Administració en relació amb la compra pública. 

Aquestes videocàpsules, d'entre dos i tres minuts cadascuna, s'adrecen al personal tècnic de contractació de les administracions públiques i al públic en general. Cada vídeo tracta de manera didàctica i clara, mitjançant un format d'animació digital, algun aspecte controvertit en l'àmbit de la contractació pública i la manera com l'ha abordat i resolt un dels tribunals contractuals. 

Des d'avui i fins a mitjans de maig, cada dilluns es difondrà un nou document audiovisual. Els vídeos estaran en obert al canal Youtube de la Diputació de Girona. Els temes de les dotze videocàpsules són els següents:

 1. Millores socials com a criteri d'adjudicació del contracte.
 2. La legitimació d'un regidor per impugnar un procediment de contractació.
 3. La manca de valoració d'un criteri d'adjudicació és un supòsit de nul·litat de ple dret.
 4. La manca de publicitat de l'acte d'obertura de les ofertes i el transcurs del termini per adjudicar no són vicis invalidants del procediment.
 5. Criteri de territorialitat com a criteri d'adjudicació del contracte.
 6. El procediment negociat per raons d'exclusivitat.
 7. Doctrina antiformalista en la fase d'acreditació documental.
 8. Improcedència de la revisió del preu del contracte com a conseqüència d'increments salarials derivats de la negociació col·lectiva.
 9. La condició d'interessat en un procediment administratiu previ no implica la condició d'interessat en el procediment de contractació.
 10. Supòsits d'ampliació del termini de presentació d'ofertes per introducció de modificacions als plecs.
 11. Efectes de l'exclusió per la mesa de contractació d'una oferta anormal: acte nul o anul·lable?
 12. Ofertes a preus zero o preus negatius: validesa de l'oferta o exclusió per manca d'onerositat?

El Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona té com a objectiu transformar la compra pública local, per passar d'un model simple d'aprovisionament de béns i serveis a un model de compra pública estratègica en què les administracions locals se serveixin de la contractació per fer polítiques públiques, sobretot en àmbits com la millora del medi ambient, la millora de condicions socials i l'impuls de la innovació. 

En aquest sentit, ha establert indicadors per oferir dades en obert i de forma transparent i ha impulsat formacions arreu del territori, que ara s'han adaptat als nous temps i als nous formats amb aquesta nova acció formativa, amb l'edició de les dotze videocàpsules. 

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat. Algunes de les seves principals facultats són resoldre els recursos especials en matèria de contractació i les reclamacions dels sectors especials, i decidir sobre l'adopció de mesures provisionals. 

*Enllaç de la primera videocàpsulaMillores socials com a criteri d'adjudicació del contracte. Capítol 1 - YouTube

Notícies relacionades

Contacte

Oficina de Difusió

comunicacio@ddgi.cat