Notícies

La Diputació de Girona, segona en el rànquing de transparència a les institucions provincials

Foto : Portada portal de transparència

El nivell de transparència de la Diputació de Girona, en la informació que ofereix mitjançant la seva pàgina web, ha estat reconegut per l’índex Dyntra, indicador que mesura la transparència en la informació de les institucions públiques de l’Estat espanyol, com el segon millor en el rànquig de transparència de les diputacions de tot l’Estat.

La tècnica de transparència i participació ciutadana de la corporació, Anna Brunsó, ha informat que la Diputació de Girona ha estat la segona millor qualificada, complint amb 136 dels 172 indicadors analitzats en l’estudi, per davant de la de Granada (128) i per darrere de la foral de Guipúscoa (147).

Dyntra mesura la informació pública de governs i administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents actors socials i, a l’hora d’emetre un dictamen, té en compte les categories següents: transparència institucional, accés a la informació i publicitat activa, participació i col·laboració ciutadana, transparència economicofinancera, transparència en les contractacions dels serveis i transparència en matèria de serveis i suport als municipis.

La Diputació de Girona ha posat en funcionament en la seva pàgina web un «portal de transparència», adreçat a la ciutadania perquè pugui disposar de tota la informació de la institució i resoldre aquells dubtes i preguntes que se li plantegin.

Aquest portal de transparència, una nova eina que fa que la Diputació de Girona sigui la pionera respecte de les altres diputacions catalanes, respon a la entrada en vigor l’1 de juliol de 2015 d’una part de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La llei té com a objectiu facilitar als ciutadans el coneixement del funcionament de les administracions públiques, del control i de la transparència en la destinació dels diners públics. El lloc web del portal de transparència de la Diputació és www.ddgi.cat/transparencia, on des del juny passat la ciutadania ja pot trobar un formulari per plantejar consultes a la institució. D’acord amb la normativa, la Diputació disposarà d’un mes per donar-hi resposta, més quinze dies addicionals si considera que es tracta d’un tema complex.

El portal permet consultar dades que van des de la composició dels òrgans de govern de la Diputació fins als sous dels diputats i dels assessors i la relació de llocs de treball, passant pel nombre de cotxes oficials, les actes del Ple i la Junta de Govern, les subvencions, etc. De fet, aquesta informació ja hi era al web, però ara es pot trobar de manera més fàcil.

L’avantatge d’aquest portal és que ofereix tota la informació pública de la institució sense la necessitat que qui la consulti hagi de ser un expert en l’Administració pública. És una eina «viva», en permanent evolució, que també recull els portals dels organismes autònoms i els ens vinculats a la corporació. La Diputació de Girona ja va començar a treballar el tema de la transparència l’any 2013, i tot i que la llei obliga a uns mínims, s’està treballant per tal de millorar-la cada dia. Fins a l’1 de gener de 2016 s’hi aniran incorporant continguts, alguns dels quals perquè així ho estableix la llei i d’altres per iniciativa pròpia.

Aquest segon lloc en el rànquing de transparència d’entre totes les diputacions és un reconeixement a la tasca de la Diputació de Girona com a pionera a activar el seu propi portal de transparència. Anna Brunsó ha destacat que amb la nova eina «apropem la Diputació al gran públic» i que el reconeixement a la transparència «és un premi al treball realitzat i un impuls a la feina que encara resta per fer».