Notícies

Principals novetats del projecte de llei de pressupostos de l’Estat pel 2016 i càlcul del cost dels serveis prestats per les administracions

Foto : Principals novetats del projecte de llei de pressupostos de l’Estat pel 2016 i càlcul del cost dels serv

Aquest matí ha tingut lloc la sessió informativa sobre les «Principals novetats del projecte de llei de pressupostos de l’Estat pel 2016 i la metodologia del càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les administracions», organitzada per XALOC (Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona).

L’objectiu de la sessió ha estat informar sobre la recent reforma del règim local instrumentada per la Llei 27/2013, de 27 de setembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que, en l’apartat 31 de l’article primer, ha introduït un nou precepte, l’article 116 ter, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el qual estableix que totes les entitats locals han de comunicar els costos efectius de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques perquè siguin publicats abans de l’1 de novembre de cada any.

El vicepresident de la Diputació de Girona Miquel Noguer ha presentat la sessió informativa remarcant que la «corporació ha d’estar a disposició dels ajuntaments, dels professionals dels ajuntaments i dels càrrecs electes, i ha de fer les jornades i les sessions que facin falta amb la finalitat d’aclarir les qüestions que són importants i que preocupen a la gent de les administracions locals, com és en aquest cas la Llei de pressupostos de l’Estat pel 2016 i el mètode de càlcul del cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals».

Noguer considera que «és important conèixer el cost efectiu i com s’ha de calcular per poder prendre decisions per elaborar el pressupost, perquè també els ciutadans han de saber el cost del servei que presta el seu ajuntament, qui se’n beneficia i què paga». La comparació de costos entre entitats ha d’ajudar a millorar l’eficiència dels serveis, tot i que la realitat de cada municipi és molt diferent.

En la sessió, que ha estat impartida per personal del mateix Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, s’ha donat a conèixer aquesta nova obligació per a totes les entitats locals i aspectes a tenir en compte, i s’ha presentat la plataforma que el mateix Ministeri ha obert a l’efecte.

Gabriel Hurtado López, sotsdirector general d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ha tractat sobre les novetats en la Llei de pressupostos de l’Estat per l’any 2016, així com sobre la participació dels tributs de l’Estat i el principi de prudència financera.

Eva Donoso Atienza, sotsdirectora general adjunta d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ha presentat la ponència sobre el càlcul efectiu i la tramesa al Ministeri d’Hisenda del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, ha facilitat als assistents diferents exemples pràctics i ha donat a conèixer l’aplicació informàtica a aquest efecte.

També s’han presentat les principals novetats que afecten a l’Administració local en el projecte de Llei de pressupostos generals pel 2016.

En aquesta sessió informativa, adreçada fonamentalment a càrrecs electes, secretaris interventors, interventors i tècnics de les àrees econòmiques de les corporacions locals de la demarcació de Girona, hi han assistit 150 persones.