Notícies

La Diputació de Girona assumeix tres nous vials locals, els quals condicionarà amb 854.000 €

Foto : Carretera de Gombrèn.

El Ple de la Diputació de Girona de dimarts va aprovar, per unanimitat, els convenis amb els ajuntaments de Gualta, Gombrèn, Amer i Susqueda per assumir la cessió de tres vials locals, que tenen una llargada total de 15,3 km. Abans de la cessió, la Diputació farà obres de condicionament dels tres camins, amb una inversió global de prop de 854.000 €. Les cessions, amb els condicionaments previs, formen part del Pla de Carreteres de les Comarques Gironines, pel qual la Diputació passarà de gestionar 680 km de carreteres a 1.220 km. Fins ara ja ha acceptat tres camins que passen pels municipis de Fortià, Vilamalla, Santa Cristina d’Aro, Camprodon i Montagut i Oix.

El conveni amb l’Ajuntament de Gualta afecta el tram de carretera que uneix la GI-643 amb el nucli de Gualta. El camí, que disposa de ferm asfàltic, té una longitud de 650 m i una amplada mitjana de 6,40 m. En el marge esquerre, pel terraplè del vial, les finques adjacents es troben en un nivell inferior a la calçada. En el marge dret el tram afronta amb l'endegament del riu Daró, del qual el separa un sistema de contenció de barrera metàl·lica. En el punt més proper a Gualta hi ha un pont sobre el Daró Vell, format per estreps i aletes de formigó armat i tauler de bigues prefabricades de formigó pretensat. Té dos accessos a camins agrícoles sense canalitzar i un accés de vianants provinent de la llera del Daró.

El conveni amb l’Ajuntament de Gombrèn afecta la carretera que uneix el nucli de Gombrèn amb el de Castellar de n'Hug, que s'inicia al PK 2+700 de la GI-402. Fa 6.500 m de llarg i té una amplada mitjana de 4,5 m. Disposa de ferm asfàltic i d'un sistema de drenatge compost per cunetes a ambdós marges i 37 obres de drenatge transversal. Hi ha cunetes revestides i terra amb passos salvacunetes. Gran part de la carretera es va formar a mitja vessant, per la qual cosa disposa de talussos, tant de desmunt com de terraplè. Hi ha dos ponts: el primer creua l'Arija, i el segon, un afluent d'aquest riu.

El conveni amb els ajuntaments d’Amer i de Susqueda afecta el camí a Sant Martí Sacalm. Té una longitud de 8.210 m i una amplada mitjana de 5,20 m. Disposa de ferm asfàltic i d'un sistema de drenatge transversal compost per 18 obres de diversa tipologia, que desguassen tant el sistema hidrològic que creua com les aigües provinents de les cunetes. Té cunetes revestides i terra amb diversos passos salvacunetes. Com que gran part de la carretera es va formar a mitja vessant, disposa de talussos de desmunt i de terraplè.

 840.000 €

Abans de la cessió, la Diputació s’havia compromès a millorar els respectius vials. Per això, les actuacions a realitzar ja es van definir en un projecte per a cada un dels camins que s’ha acordat cedir. Així, s’ha redactat el projecte de rehabilitació del ferm i altres elements tècnics i funcionals del vial que uneix la GI-643 amb el nucli de Gualta, amb un pressupost d’uns 67.200 €. El projecte de rehabilitació del ferm i dels elements tècnics i funcionals de la carretera que uneix el nucli de Gombrèn amb el de Castellar de n'Hug té un pressupost de 146.250 €. Per la seva banda, la inversió per al projecte de rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del camí a Sant Martí Sacalm arriba als 640.380 €.

En tots tres casos, la majoria de les actuacions programades són les mateixes: sega dels marges; neteja i rehabilitació dels sistema de drenatge: cunetes, passos i tubs transversals; rehabilitació del ferm asfàltic; senyalització vertical, de codi i orientació i fitació quilomètrica, i senyalització horitzontal. Al camí de Gualta, a més, s’hi preveu millorar el sistema de contenció. Al camí de Gombrèn i Castellar de n’Hug, a part de rehabilitar el ferm asfàltic, també està previst rehabilitar-ne la base. Les intervencions s’orienten a augmentar la seguretat viària, però alhora reverteixen positivament en l’adequació a requeriments ambientals, en l’accessibilitat, en la vertebració del territori i en l’equitat entre nuclis urbans similars.

 Doblar la xarxa viària

La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les comarques gironines, tal com estableix l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en el text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A aquesta xarxa, d’acord amb els articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre), s’hi poden integrar les vies que reuneixin les condicions funcionals de carretera; no obstant això, un requisit previ per a la integració és la redacció del corresponent Pla Zonal, que en definirà el traçat i les característiques tècniques. La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla Zonal (Pla de Carreteres de les Comarques Gironines), el qual actualment està en fase d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del Pla és oferir a la ciutadania una xarxa de carreteres locals equilibrada i coherent amb les necessitats del territori.

Amb el desenvolupament del Pla, que tindrà una durada de 24 anys, la Diputació assumirà el traspàs de 300 km de xarxa viària de titularitat municipal i 240 km de carreteres autonòmiques. Al llarg d’aquest any, el Ple de la Diputació ja ha establert convenis amb altres ajuntaments perquè cedeixin camins municipals. El primer va ser el camí de la C-31 a Fortià, als municipis de Fortià i Vilamalla; després es van aprovar convenis de cessió amb Santa Cristina d’Aro, per al camí de la C-65 al nucli urbà de Santa Cristina, i amb Camprodon i Montagut i Oix, per al camí de Beget a Oix. Com en els casos anteriors, abans la Diputació executarà una actuació de millora dels respectius camins, amb una inversió global d’1.228.940 €.