Notícies

Conveni per millorar el sistema de gestió documental

Foto : Foto: Miquel Millan

Les diputacions de Girona i Barcelona han signat un conveni per tal de definir, implantar i mantenir un únic sistema de gestió documental que abasti totes les fases del cicle de vida dels documents garantint una bona planificació, control, conservació, eliminació o la transferència dels documents a l'arxiu, amb l'objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç, rendible i transparent amb independència del suport utilitzat.

D'aquesta manera, ambdues institucions fan un ús eficient dels recursos públics en matèria de gestió documental i arxiu i una innovació permanent en la gestió pública.

El conveni estableix fins a 25 actuacions de col·laboració, que van des de l'elaboració d'estudis per a l'anàlisi de la producció documental i auditoria dels sistemes d'informació fins a l'impacte i valoració de costos d'implantació del sistema de gestió de documents, passant per la col·laboració en la definició de l'arquitectura integrada del Sistema de Gestió de Documents Electrònics (SGDE), o l'elaboració de noves propostes d'avaluació documental pròpies de la documentació de les diputacions.

 

Més informació: