Notícies

La Diputació de Girona crea el Servei d'Assistència en l'exercici del Control Intern de les Entitats Locals

Foto : Fotos: Martí Artalejo.
La Diputació de Girona ha creat un servei innovador i pioner al país que té com a finalitat millorar l'exercici de control intern de les entitats locals de Girona i ajudar els secretaris-interventors i interventors en el desenvolupament de les seves tasques. El Servei s'ha creat arran de l'entrada en vigor del Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril, que estableix els procediments de control intern, la metodologia d'aplicació i els criteris d'actuació en matèria de control intern.

Miquel Noguer, vicepresident primer de la Diputació, ha explicat que «des de la institució assistirem en les noves funcions de control, establertes en aquest reial decret, a les diferents entitats locals de la demarcació, especialment a les de menor capacitat econòmica  i de gestió». «Els ajuntaments petits són els que més dificultats tenen per aplicar el nou decret ja que suposa un augment considerable de feina que tot sovint no pot ser assumit pel personal de que disposen i que incrementa notablement el conjunt de tasques que els ajuntaments han de dur a terme en matèria de control intern. Amb aquest Servei, la Diputació ajudarà els municipis perquè puguin dur les tasques que els han estat assignades, sense substituir en cap moment les funcions pròpies dels municipis», ha remarcat.

L'aplicació del Reial Decret requereix una adequada especialització del personal local amb la finalitat de donar resposta als nous requeriments normatius i atenent la tipologia de municipis de la demarcació de Girona amb 131 municipis amb població inferior a 1.000 habitants (59%) i únicament 20 amb població superior a 10.000 habitants (9%), la Diputació de Girona ha dissenyat aquest Pla de Serveis d'assistència dirigit prioritàriament als municipis de menor població, amb la finalitat de millorar l'exercici del control intern de les entitats locals de Girona i d'ajudar als secretaris-interventors i interventors en el desenvolupament d'una funció delicada i complexa com és la de l'exercici del control intern de l'entitat.

El servei, que es prestarà directament des dels Serveis de la Intervenció general, s'estructura en tres eixos principals: l'assistència en l'organització del control intern de l'entitat, l'assistència en l'exercici de la funció interventora i el suport a l'exercici del control financer. Alguns dels serveis que prestarà el Servei d'assistència són els següents:

­- Assistència en la definició i implantació del model de control intern
­- Consultes i suport en relació a l'exercici del control intern
­- Formació en matèria de control intern
­- Assistència en l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics
­- Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió
­- Suport en la contractació d'empreses d'auditoria com a col·laboradors de l'òrgan interventor en les actuacions d'auditoria pública per a la realització de treballs de control financer
- Assistència en la supervisió de treballs de control financer.


Per tot això, des d'Intervenció de la Diputació de Girona, s'organitzaran diferents jornades de formació destinades als secretaris, interventors, tresorers, càrrecs electes, tècnics i altres professionals de l'Administració local que hagin de donar-ne compliment al RD 424/2017.


I Jornada de control intern del sector públic local: El Pla de Serveis d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals

La I Jornada tindrà lloc el 12 de gener de 2018 amb la finalitat d'oferir una visió concreta de les modificacions en l'exercici del control que implicarà l'aplicació del RD 424/2017 i presentar públicament el Pla de Serveis d'Assistència en l'exercici del Control intern, informant sobre els recursos que la Diputació de Girona oferirà a les entitats locals de la demarcació per tal de facilitar-ne l'aplicació.

La jornada esta destinada als secretaris-interventors, interventors, tresorers, càrrecs electes, tècnics i altres professionals de l'Administració local que hagin de donar compliment al RD 424/2017.

La presentació i inauguració de la Jornada serà a càrrec del vicepresident primer i president de la Comissió de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. Per la seva part, la cloenda serà a càrrec de Joan-Ignasi Puigdollers, síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

En la jornada es presentaran els objectius i contingut principal del Reial decret que aprova el Reglament del control intern de les entitats locals per part de Mercedes Vega García, subdirectora general d'Estudis i Coordinació de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, les característiques del nou model de control intern local per Ernest Ruiz i García, Viceinterventor de la  Diputació de Girona, la metodologia d'aplicació i els criteris d'actuació en l'àmbit del control intern de les entitats locals per part de Javier Sánchez Rubio, Director de l'Oficina de Comptabilitat i Control Financer de l'Ajuntament de Madrid, que parlarà de la  funció interventora, i José Fernando Chicano Jávega, Interventor General de l'Ajuntament de Tarragona, que tractarà sobre el control financer: el control permanent i l'auditoria pública.  Finalment, Nuria Josa i Arbonès, Interventora General de la Diputació de Girona, presentarà el Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern en les Entitats Locals de la Diputació de Girona.