Notícies

La Diputació aprova ajuts per a la millora i manteniment de les biblioteques i per a la instal·lació de xarxes de producció de calor

Foto : La Diputació aprova ajuts per a la millora i manteniment de les biblioteques i per a la instal·lació de xarxes de pro

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat, en la sessió ordinària del mes de març, l'acord de consorci per al projecte d'adaptació al canvi climàtic LIFE21-IPC-ES-LIFE-eCOadapt50 

Així mateix, ha aprovat per unanimitat una moció per a la restitució del municipi de Medinyà

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del mes de març, ha aprovat les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor municipals.

Des del 2014 fins al 2023, la Diputació de Girona ha subvencionat la instal·lació de vuitanta-tres calderes i xarxes de calor que funcionen amb biomassa, vuitanta alimentades amb estella forestal local procedent de la gestió forestal sostenible. Aquestes calderes produeixen 20.459 MWh amb aquesta energia renovable, fet que suposa un estalvi de 5.408 tones de CO2, i s'estima que amb aquest consum s'han gestionat 14.740 hectàrees dels nostres boscos, la qual cosa ha contribuït a la prevenció d'incendis i a l'adaptació dels boscos al canvi climàtic. Així mateix, s'estima que la inversió resultant ascendeix a 14.018.727 euros i que la subvenció de la Diputació de Girona en aquesta campanya per a tot aquest període ha estat de 4.888.364 euros.

Les noves bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per finançar instal·lacions de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor a 67 municipals, planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible i clima (PAESC) aprovats.

Les subvencions es defineixen en tres línies:

  • Línia 1. Instal·lació de calderes de potència superior a 70 kW, ampliacions de xarxa o substitució de calderes de biomassa preexistents. L'import màxim de la subvenció és de 90.000 euros.
  • Línia 2. Execució d'inversions per instal·lar xarxes de calor (i/o fred) municipals, és a dir, xarxes en què la instal·lació de biomassa sigui per distribuir l'energia tèrmica als edificis de titularitat o gestió municipal o bé que també s'hi puguin connectar edificis del sector privat o d'altres administracions públiques, amb un mínim de 5 connexions de bescanvi tèrmic. L'import màxim de la subvenció és de 250.000 euros.
  • Línia 3. Optimització i reforma de calderes de biomassa preexistents. L'import màxim de la subvenció és de 10.000 euros.

El Ple de la Diputació també ha aprovat les bases reguladores de subvencions per a obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments de lectura pública 2024.

La Diputació de Girona presta assessorament i suport als municipis per a la construcció de noves biblioteques o per adequar-les als requeriments del Mapa de lectura pública. El suport es vehicula sobretot a través de: 
subvencions i assessorament per a l'elaboració de plans de ciutat i programes funcionals
subvenció, assessorament i seguiment del projecte i construcció de noves biblioteques, ampliacions i/o trasllats
ajuts a la construcció i equipaments
Donat que aquesta política de suport de la Diputació es manté des de fa gairebé trenta anys, els edificis de les biblioteques poden presentar diferents graus d'envelliment o dèficits en determinats aspectes.

Les bases aprovades responen a la voluntat de la Diputació de Girona d'ajudar a millorar les condicions d'aquests espais, tant per afavorir que siguin més inclusius o per adaptar-los a sistemes energètics més eficients, com per millorar el confort dels usuaris o la seguretat del fons.

Les despeses subvencionables són per a:

  • millores per garantir l'accessibilitat física i la inclusivitat 
  • millores en la seguretat per a les persones i la col·lecció 
  • millores en el confort 
  • millores en la imatge de l'edifici i les instal·lacions 
  • accions per augmentar el consum d'energies renovables en detriment de les fòssils 
  • millores estructurals pel canvi d'usos d'espais per adaptar-los a noves necessitats 

També es poden subvencionar honoraris tècnics de redacció de projectes i de direcció tècnica d'obra, sempre que es justifiquin amb una part de les obres executades. El percentatge màxim d'ambdós conceptes no pot excedir el 20 % de l'import total a justificar.

El Ple avui també ha aprovat l'acord de consorci per al projecte d'adaptació al canvi climàtic LIFE21-IPC-ES-LIFE-eCOadapt50 entre la Diputació de Barcelona i la resta de socis del projecte.

El projecte té una durada de vuit anys, amb vint-i-quatre socis de dinou territoris, que representen el 60 % del territori de Catalunya, i té l'objectiu de fer un pas significatiu per adaptar el sector primari i el sector turístic al canvi climàtic. Preveu fer setanta-sis accions en els sectors agrícola i ramader, forestal, pesquer i turístic, amb un pressupost de 18,6 milions d'euros, i aconseguir una inversió en accions suplementàries de més de 73 milions d'euros.

Aquest projecte es va iniciar el gener de 2023 i finalitzarà el 2030. Des de la Diputació de Girona es farà aquest any una acció demostrativa de gestió forestal per tal d'augmentar la resiliència dels boscos al Montseny. La corporació lidera el paquet de treball «Incorporar l'adaptació a les polítiques públiques i privades».

 

Moció per a la restitució del municipi de Medinyà 

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat de tots els grups la moció presentada per CUP - Som Poble per a la restitució del municipi de Medinyà. 

Els punts de la moció són els següents:

Primer. Manifestar que la Diputació de Girona reconeix els pobles de Sant Julià de Ramis i Medinyà com a dues realitats diferents, que es posiciona a favor de la restitució del municipi de Medinyà i que emprendrà totes les accions al seu abast per avançar cap a aquesta restitució. 

Segon. Donar suport a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis en la voluntat que es reconegui el poble de Medinyà com a víctima de la dictadura franquista i en els tràmits per aconseguir la restitució del municipi. 

Tercer. Considerar Medinyà i Sant Julià de Ramis ¿i demanar que les altres administracions supramunicipals, autonòmiques i estatals també ho facin¿ com a dues realitats diferents per a gestions pròpies del funcionament habitual dels dos pobles fins que s'obtingui la restitució del municipi de Medinyà. 

Quart. Traslladar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera de la Presidència, a la consellera de Justícia, Drets i Memòria, a la presidenta del Parlament de Catalunya i als presidents i portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

El Ple ha destacat la posició clara i sostinguda de la Diputació de Girona a l'hora de defensar políticament i jurídicament la restitució del municipi de Medinyà, d'acord amb la voluntat local: des d'un acord del Ple l'any 1997, en resposta a la demanda de l'alcalde de Sant Julià de Ramis, fins a la defensa jurídica que en va fer la corporació el 2016 per defensar la inscripció del nou municipi al Registre d'Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, passant per una moció per a la restitució del municipi aprovada per unanimitat el 2012 i promoguda pel govern de la institució.