Notícies

La Diputació aprova una declaració institucional de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari

Foto : La Diputació aprova una declaració institucional de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector

El Ple, en la sessió ordinària de febrer, també aprova subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal per valor de 300.000 euros

I també s'aproven les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes de promoció agroalimentària, per finançar inversions municipals en cementiris i per a actuacions municipals per nevades

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat, en la sessió ordinària del mes de febrer, una declaració institucional de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari, el text de la qual és el següent: 
«1. Expressar el suport ferm de tots els grups polítics amb representació a la Diputació de Girona a les mobilitzacions de la pagesia, tot reconeixent la importància de defensar els interessos del sector agrari i la sobirania alimentària. 
»2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat i la Unió Europea a adoptar polítiques actives per revertir la crisi del sector agrari, incloent mesures per alleugerir i simplificar la càrrega burocràtica, frenar la competència de la importació exterior beneficiada per normatives menys estrictes, garantir el pagament de les ajudes sense retard i promoure la modernització dels sistemes de reg, amb la implantació del gota a gota allà on sigui possible.
»3. Seguir impulsant, des de la Diputació, mesures de suport a la pagesia local, i als productes de proximitat, així com el ja consolidat segell Girona Excel·lent, amb el qual es valoren i promouen els productes del nostre territori; facilitar l'accés de la terra a nous agricultors, i donar suport a projectes agrícoles sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, així com als mercats locals. I seguir promovent les pràctiques agràries que afavoreixin la conservació del sòl i la biodiversitat, mitjançant la convocatòria de subvencions, tot reiterant el nostre compromís amb el sector primari i ramader a través de SEMEGA.
»4. Fomentar polítiques que s'orientin a garantir preus justos per als productes agraris, mesures per protegir el sector davant la competència deslleial de les importacions i promoure, entre la població, el consum dels productes locals.
»5. Continuar fomentant l'organització i participació en jornades de treball, debats i tallers que promoguin la conscienciació sobre la importància de la sobirania alimentària i el suport al sector agrari local, així com la difusió de pràctiques agrícoles sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
»6. Instar la revisió i, si és necessari, la modificació de les normatives que dificultin la viabilitat de les petites i mitjanes explotacions agràries, fins i tot les relacionades amb la regulació de l'ús de la terra, les normatives aplicables a l'agricultura i els processos de certificació. 
»7. Notificar el contingut d'aquesta declaració institucional al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat i a la Unió Europea, per tal de reforçar la necessitat d'actuació urgent davant la crisi del sector agrari.»

Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal i promoció agroalimentària
El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat les bases específiques reguladores de les subvencions a ajuntaments, ens dependents d'entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal per valor de 300.000 euros, amb un import màxim per a cada subvenció individualitzada i per ens beneficiari de 12.000 euros.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin¿ en el període fixat en la convocatòria i s'establirà una prelació d'acord amb els criteris de valoració establerts en les bases. Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

El Ple ha aprovat també les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes de promoció agroalimentària, per subvencionar projectes dels àmbits següents: campanyes de promoció i sensibilització, concursos sectorials, estudis de millora o innovació de producte agroalimentari, formacions i jornades de treball en xarxa i de reconeixement empresarial.

Hi poden concórrer: gremis, associacions i federacions de professionals vinculats al sector agroalimentari gironí; consells reguladors DOP/IGP de la demarcació de Girona. (Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària); altres entitats sense ànim de lucre vinculades al sector agroalimentari gironí, i ens locals de la demarcació de Girona que acreditin mitjançant un certificat signat pel secretari/ària que gestionen projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària.

El percentatge a atorgar serà del 75% del pressupost elegible, amb un màxim de 4.000 euros per sol·licitud, fins que s'exhaureixi la dotació pressupostària.

Inversions municipals en cementiris
Des del servei d'Assistència i Cooperació als Municipis s'han aprovat les bases reguladores de subvencions per finançar inversions municipals en cementiris per al 2024. El procediment de concessió és el de concurrència competitiva amb convocatòria pública, i tenen caràcter finalista.

La novetat d'aquest any és que els destinataris de la subvenció passen de ser municipis amb 1.500 habitants a municipis amb 2.000 habitants. I augmenta el període de pròrroga de tres a sis mesos. L'import de la subvenció va de 5.000 a 50.000 euros, fins a esgotar el crèdit assignat.

Actuacions municipals per nevades
El Ple també ha aprovat les bases reguladores per a actuacions municipals per nevades, que tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del servei d'Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona per al finançament de les despeses municipals de neteja de neu. S'hi inclouen les despeses municipals motivades directament per situacions de nevades, amb un import màxim de 75.000 euros; i les despeses d'inversió destinades a vehicles, maquinària o instal·lacions per fer front a les nevades, amb un import màxim de 50.000 euros.